Category: notice

01
Feb

ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1.วันธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีร่วมกับคณะธรรมทูตไทย ด้วยการใส่ถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ 2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท,ร่วมมิสซาและรับพรโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ 3. ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัดเพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 4. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี […]

|notice
26
Jan

ประกาศ : 26 มกราคม 2020

ประกาศ 1.ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 2.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 3.เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี 4.กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม […]

|notice
18
Jan

ประกาศ : 19 มกราคม 2020

ประกาศ ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 09.00 น. ส่วนมิสซารอบ 06.00 น.และ 17.30 น. มีตามปกติ 2. ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 3. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี 4. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา […]

|notice
11
Jan

ประกาศ : 12 มกราคม 2020

ประกาศ 1.ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 09.00 น. ส่วนมิสซารอบ 06.00 น.และ 17.30 น. มีตามปกติ 2.ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่   พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 3.เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี   4.อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ 5.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน […]

|notice
04
Jan

ประกาศ : 5 มกราคม 2020

ประกาศ 1. พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าเงียบประจำปี ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันจันทร์ถึงเย็นวันศุกร์ มีมิสซาปกติเช้าวันเสาร์ที่ 11 มกราคมเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย 2. อาทิตย์นี้เป็นวันยุวธรรมทูต ถุงทานในวันนี้จะนำไปช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ให้พวกเขาได้รู้ถึงความรัก เมตตาของพระเจ้า ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างและส่งเสริมเด็กๆ ให้เป็นผู้แพร่ธรรมในระหว่างเด็กด้วยกัน 3. พิธีสมรส คู่ที่ 1 นาย อธิเมศร์ เจริญทรัพย์  กับ  มารีอา ภิรมย์รัตน์ พูลวิทยกิจ ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์ คู่ที่ 2  นาย ปราการ สมัญญา  กับ  มารีอา สุนันทินี ริดำรงค์ ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์ คู่ที่ […]

|notice
28
Dec

ประกาศ : 29 ธันวาคม 2019

ประกาศ กำหนดเวลาปีใหม่ 2020 วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2019 06.00 น. มิสซาเช้าตามปกติ 17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมขอสมาโทษ อวยพรศีล 17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี และอัญเชิญนักบุญหลุยส์แห่รอบวัด วันพุธที่ 1 มกราคม ค.ศ.2020 09.00 น. มิสซาสวัสดีวันปีใหม่ สมโภชพระชนนีพระเป็นเจ้า             (วันนี้มีมิสซารอบเดียว)   ผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษ 10 รางวัล ลำดับ เลขที่ ชื่อ/สกุล หมายเหตุ 1 19782 วิภาวรรณ หล่าวศิริมงคล   2 02117 Alice   3 10677 ธีรวัจน์   4 02532 มาลี […]

|notice
21
Dec

ประกาศ : 22 ธันวาคม 2019

กำหนดเวลาสมโภชคริสต์มาสและปีใหม่ 2020 วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ   วันอังคารที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2019 06.00 น. มิสซาเช้าตามปกติ 17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมและอวยพรศีล 17.30 น. มิสซาเตรียมสมโภชคริสตสมภพ 18.30 น. งานรื่นเริง 20.30 น. โปรดศีลอภัยบาป 22.00 น. มิสซาสมโภชคริสตสมภพ             – อัญเชิญพระกุมารจากโถงศาลาหลุยส์ไปสู่พระแท่นกลางวัด             – หลังรับศีลคำนับพระอัครสมณทูต             – อวยพรจบพิธี อัญเชิญพระกุมารประทับรางหญ้าและถวายกำยาน   วันพุธที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.2019 10.00 น. มิสซาสมโภชคริสตสมภพ รุ่งอรุณ โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู 17.30 น. มิสซาสมโภชคริสตสมภพ พลบค่ำ   วันอังคารที่ […]

|notice
14
Dec

ประกาศ : 15 ธันวาคม 2019

ประกาศ 1. เทศกาลคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้ว ทางวัดกำลังเตรียมการจัดงานรื่นเริงคริสต์มาสแฟร์ 2019 ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.30 น. ในงานจะมีการเล่นเกมสนุกๆ สอยดาว บิงโก ขอเชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคปัจจัย หรือของรางวัลเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปันได้ตั้งแต่ บัดนี้ 2. วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ มิสซาเวลา 17.30 น.หลังมิสซามีตั้งศีลมหาสนิทและมีจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป มีพระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาปจำนวน 5 องค์ และรับการอวยพรศีลมหาสนิทพร้อมกัน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม จนถึงวันอังคารที่ 24 ธันวาคม นี้ มิสซาเวลา 17.30 น.ตามปกติ ก่อนมิสซาคือเวลา 17.00 น. มีตั้งศีลมหาสนิท     วจนพิธีกรรมตื่นเฝ้าต่อหน้าศีลมหาสนิทบนพระแท่นใหญ่ และมีอวยพรศีลมหาสนิท 3. ทางวัดเริ่มจำหน่ายคูปองสอยดาวแล้ว พี่น้องสามารถซื้อได้ทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปที่ห้องประชาสัมพันธ์หลังศาลาหลุยส์มารีย์ และในวันธรรมดาสามารถติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานวัดและที่ธุรการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาในเวลาทำการ คูปองใบละ 20 […]

|notice