Category: notice

22
Mar

ประกาศ : 22 มีนาคม 2020

ประกาศ 1. คำสอนภาคฤดูร้อนวัดเซนต์หลุยส์ออนไลน์ ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กๆที่ลงทะเบียนเรียนคำสอนหรือปรารถนาจะเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามเกณฑ์อายุที่กำหนด รับคู่มือการเรียน เอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่บริเวณลานสนามหญ้าข้างวัดหรือหน้าบ้านพักพระสงฆ์ ได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้ และจะเริ่มเรียนออนไลน์ตามรูปแบบที่แจ้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เป็น   ต้นไป   วัดเซนต์หลุยส์งดมิสซาทุกรอบ ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พี่น้องสามารถร่วมพิธีมิสซาออนไลน์ วันเสาร์ เวลา 17.30 น. วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น.08.00, 10.00, 12.00, 17.30 น. ได้ที่ เพจ: วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ www.watsaintlouis.com  

14
Mar

ประกาศ : 15 มีนาคม 2020

ประกาศ 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. , ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์(ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. และ 17.00 น. 2. เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน ขอเชิญพี่น้องร่วมอดออม ด้วยการเก็บสะสมวัน ละเล็กละน้อยตลอดเทศกาล เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส พี่น้องสามารถรับซองทำบุญได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด ทุกด้าน กรุณานำกลับมาคืนที่วัดได้ตั้งแต่บัดนี้หรือเมื่อหมดเทศกาลมหาพรต 3. ชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์หลุยส์ งดมิสซาประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน หรือจนกว่าจะมีประกาศจากทางวัด 4. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีตื่นเฝ้าเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ วัดเซนต์หลุยส์             เวลา 17.30 น. มิสซา                                เวลา 18.00 น. เดินรูป 14 […]

07
Mar

ประกาศ : วันอาทิคย์ที่ 8 มีนาคม 2020

ประกาศ 1.พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันพุธที่ 11 และวันพฤหัสฯที่ 12 มีนาคมนี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันพุธ ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 13 มีนาคมเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย 2.ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. ,ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์(ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. 3.คำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้ทางวัดขอเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศจากทางวัด 4.ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคมนี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 5.ชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์หลุยส์ ของดมิสซาประจำเดือนมีนาคม และเมษายน 2563 และหรือจนกว่าจะมีประกาศจากทางวัด   เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจและแบ่งปัน ขอเชิญพี่น้องร่วมอดออม ด้วยการเก็บสะสมวันละเล็กละน้อยตลอดเทศกาล เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส พี่น้องสามารถรับซองทำบุญได้ที่บริเวณประตูเข้า-ออกวัด ทุกด้าน […]

29
Feb

ประกาศ : 1 มีนาคม 2020

ประกาศ 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. ,ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์(ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป 2. คำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท,ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป อย่างสง่า รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ขึ้นไป เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2020 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญมาลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดหรือห้องข้างศาลา 3. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิทและร่วมมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน เดือนนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 มีนาคมนี้ เวลา 17.00 น. […]

22
Feb

ประกาศ : อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1.วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 มีมิสซารอบ 06.00,17.30 น.และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มได้เพียงมื้อเดียว 2.ขอเชิญพี่น้องร่วมเดินรูป 14 ภาคทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรต ภาษาจีนเวลา 14.00 น. , ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป 3.ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 เวลา 11.15 น.(หลังมิสซารอบ 10.00 น.) […]

16
Feb

ประกาศ ซ 16 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือนระหว่างวันอังคารที่18 ถึงวันพฤหัสฯที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันอังคาร ถึงรอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย 2. วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 มีมิสซารอบ 06.00,17.30 น.และ 19.00 น. (เสกและโรยเถ้าทั้งสามมิสซา) ในวันนี้คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มได้เพียงมื้อเดียว 3. ทุกวันศุกร์ตลอดเทศกาลมหาพรตมีเดินรูป 14 ภาค ภาษาจีนเวลา 14.00 น. , ภาษาไทย เวลา 18.00 น. และในวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันอาทิตย์แห่ใบลาน) เวลา 09.15 น. , 17.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 28 […]

08
Feb

ประกาศ : 9 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี 2. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองเดือน คณะวินเซนต์เดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้าออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ 3. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ 4. พิธีสมรส คู่ที่ 1  นาย ภาสกร วงศ์หอคำ  กับ     มารีอา นฤมล จรุงเจริญโรจน์ ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020 เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์ คู่ที่ […]

|notice
01
Feb

ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ 1.วันธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีร่วมกับคณะธรรมทูตไทย ด้วยการใส่ถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ 2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท,ร่วมมิสซาและรับพรโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ 3. ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัดเพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย 4. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี […]

|notice