Category: gosple

16
Nov

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา มลค.3:19-20ก,2ธส3:7-12,ลก.21:5-19 วันที่ประชากรของพระเจ้ารอคอยให้รักเป็นสะพาน พาสันติสุขมาสู่ชาวเรา พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พ.ย.2019  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
09
Nov

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019 อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 2มคบ.7:1-2,9-14,2ธส2:16-3:5,ลก.20:27-38 “โมเสสยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของผู้เป็น  เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์” ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ประกาศข่าวดี  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
02
Nov

ก่อนขึ้นแท่น : สมโภชนักบุญทั้งหลาย

อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 สมโภชนักบุญทั้งหลาย วว.7:2-4,9-14,1ยน3:1-3,มธ.5:1-12ก “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต” ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาก่อนขึ้นแท่น บทอ่านจากหนังสือวิวรณ์                                           วว 7:2-4,9-14        ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก ถือตราของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ทูตสวรรค์องค์นั้นร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำลายแผ่นดินและทะเลว่า “อย่าทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา” และข้าพเจ้าได้ยินว่าผู้ที่ได้รับการประทับตรามีจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน ผู้รับการประทับตราเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอล        หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นนิมิต […]

|gosple
25
Oct

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา บสร.35:12-14,16-18,2ทธ4:6-8,16-18,ลก.18:9-14 “ผู้ใดถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
18
Oct

ก่อนชึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(วันแพร่ธรรมสากล)

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา(วันแพร่ธรรมสากล) อพย.17:8-13,2ทธ3:14-4:2,ลก.18:1-8 “พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล  สามารถวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
12
Oct

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 2พกษ.5:14-17,2ทธ2:8-13,ลก.17:11-19 “ทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรือ อีกเก้าคนอยู่ที่ใดเล่า” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
06
Oct

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ฮบก.1:2-3:,2;2-4,2ทธ1:6-8,13-14,ลก.17:5-10  “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
28
Sep

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา อมส.6:1ก,4-7,1ทธ6:11-16,ลก.16:19-31 “พระเจ้าแม้ทรงร่ำรวยแต่ยอมกลายเป็นคนยากจนเพื่อท่านจะได้ร่ำรวย” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม บทอ่านจากหนังสือประกาศกอาโมส                              อมส 6:1ก,4-7      องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ “วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่มีความสะดวกสบายอยู่ในศิโยน และบรรดาผู้ที่รู้สึกปลอดภัยบนภูเขาสะมาเรีย เขาทั้งหลายนอนบนเตียงงาช้าง เหยียดตัวอยู่บนเก้าอี้ยาว กินลูกแกะจากฝูงแพะแกะ กินลูกโคที่ขุนไว้ในคอก เขาร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญ่ ประดิษฐ์เครื่องดนตรีใหม่ๆ สำหรับตนเหมือนกษัตริย์ดาวิด เขาใช้ชามใหญ่ดื่มเหล้าองุ่น ใช้น้ำมันอย่างดีชโลมตัว แต่ไม่เป็นห่วงถึงความพินาศของโยเซฟ เขาทั้งหลายจึงจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ถูกจับเป็นเชลย และงานเลี้ยงอึกทึกของผู้ไม่มีอะไรทำก็จบลง บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง      1 […]

|gosple