Category: gosple

22
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2020 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 1ซมอ16:1ข,6-7,10-13ก,อฟ.5:8-14,ยน.9:1-41 “เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครตามเราก็จะได้รับแสงสว่างส่องชีวิต”  สัปดาห์ที่สี่ของเทศกาลมหาพรต: จงไปล้างตา…เถิด พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

14
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2020 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต อพย.17:3-7,รม5:1-2,5-8,ยน.4:5-42 “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลกโดยแท้จริง โปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันบ้าง เพื่อดิฉันจะไม่ต้องกระหาย”  สัปดาห์ที่สามของเทศกาลมหาพรต:น้ำทรงชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

07
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต(วันสตรีสากล)

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2020 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต(วันสตรีสากล) ปฐก.12:1-4ก,2ทธ1:8ข-10,มธ.17:1-9 “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง หนึ่งเพื่อพระองค์ สองโมเสส และสามเอลียาห์”  สัปดาห์ที่สองของเทศกาลมหาพรต:การแสดงพระวรกายของพระองค์ พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

29
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปฐก.2:7-9,3:1-7,รม.5:12-19,หรือ 5:12,17-19,มธ.4:1-11 “มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”  สัปดาห์ที่หนึ่งของเทศกาลมหาพรต:จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

22
Feb

ก่อนชึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ลวต.19:1-2,17-18,1คร.3:16-23,มธ.5:38-48 “รักศัตรูและภาวนาให้กับผู้เบียดเบียนท่าน”  สัปดาห์ที่เจ็ดของเทศกาลธรรมดา:ท่านจงเป็นคนดีบริบูรณ์เถิด พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

16
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา บสร.15:16-21,1คร.2:6-10,มธ.5:17-37 “เรามิได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์”  สัปดาห์ที่หกของเทศกาลธรรมดา: บทบัญญัติแห่งรักทำให้เข้าใจบทบัญญัติสิบประการสมบูรณ์  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม