Category: gosple

10
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 :  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 ฉธบ.26:4-10,รม.10:8-13,ลก.4:1-13 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด  “…มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

03
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 บสร.27:5-8,1คร.15:54-58,ลก.6:39-45 อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด “…ต้นไม้พันธ์ดีย่อมให้ผลดีฉันใด… คนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ในใจของตนฉันนั้น…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

24
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 1ซมอ.26:2,7-9,12-13,22-23,1คร.15:45-49,ลก.6:27-38 อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว (ธรรมทูตน้อย) “…จงรักศัตรู…จงทำดีต่อเขา…จงให้อภัยเขา… จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระกรุณาต่อท่านเถิด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

17
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 ยรม.17:5-8,1คร.15:12,16-20,ลก.6:17,20-27 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย) “..จงชื่นชม…โลดเต้น…ยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นัก…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

10
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 อสย.6:1-2ก,3-8,1คร.15:1-11,ลก.5:1-11 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย) “..จงตามเรามาเถิด เราจะให้พวกท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์… ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

03
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 ยรม.1:4-5,17-19,1คร.12:31-13:13,ลก.4:21-30 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย)  “..ในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยิน…เกิดขึ้น…เป็นความจริง.. ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

27
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 นหม.8:2-4ก,5-6,8-10,1คร.12:12-31ก,ลก.1:1-4;4:14-21 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์  “..พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ประกาศการปลดปล่อยให้กับผู้ถูกจองจำ…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

20
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 อสย.62:1-5,1คร.12:4-11,ยน.2:1-11 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา(วันสันติภาพสากล) เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “..พระเจ้าทรงเรียกเราโดยอาศัยข่าวดี  เพื่อเราจะได้รับ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์  องค์พระเป็นเจ้าของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน