Category: gosple

10
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 อสย.6:1-2ก,3-8,1คร.15:1-11,ลก.5:1-11 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย) “..จงตามเรามาเถิด เราจะให้พวกท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์… ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

03
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 ยรม.1:4-5,17-19,1คร.12:31-13:13,ลก.4:21-30 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย)  “..ในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยิน…เกิดขึ้น…เป็นความจริง.. ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

27
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 นหม.8:2-4ก,5-6,8-10,1คร.12:12-31ก,ลก.1:1-4;4:14-21 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์  “..พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ประกาศการปลดปล่อยให้กับผู้ถูกจองจำ…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

20
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 อสย.62:1-5,1คร.12:4-11,ยน.2:1-11 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา(วันสันติภาพสากล) เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “..พระเจ้าทรงเรียกเราโดยอาศัยข่าวดี  เพื่อเราจะได้รับ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์  องค์พระเป็นเจ้าของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

13
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 อสย.40:1-5,9-11,ทต.2:11-14,3:4-7,ลก.3:15-16,21-22 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “..ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

06
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 อสย.60:1-6,อฟ.3:2-3ก,5-6,มธ.2:1-12 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “…พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมานมัสการพระองค์…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า