Category: gosple

28
Apr

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 กจ.5:12-16,วว.1:9-11ก,12-13,17-19,ยน.20:19-31 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา “สันติสุข จงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

21
Apr

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 กจ.10:34ก,37-43,คส.3:1-4,ยน.20:1-9 สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ “พระคริสตเจ้า องค์ชีวิตของท่านจะทรงสำแดงพระองค์ เมื่อนั้น ท่านจะปรากฎพร้อมกับพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ด้วย” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

14
Apr

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 อสย.504-7,ฟป.2:6-11,ลก.22:14-23:56 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) “ให้เราทำตามอย่างประชากรที่โห่ร้องรับเสด็จพระเยซูเจ้า โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

07
Apr

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 อสย.43:16-21,ฟป.3:8-14,ยน.8:1-11 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต เดือนเมษายนมุทิตาจิตผู้อาวุโสเอาใจใส่ผู้สูงอายุ “…ท่านทั้งหลายจงกลับมาหาเราด้วยสุดจิตสุดใจเถิด เพราะเรามีเมตตากรุณา …” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

31
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 ยชว.5:9ก,10-12,2คร.5:17-21,ลก.15:1-3,11-32 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด “…เพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้วได้พบกันอีก…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

24
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 อพย.3:1-8ก,13-15,1คร.10:1-6:10-12,ลก.13:1-9 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด  “…จงกลับใจเถิด เพราะพระอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้เราแล้ว…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

17
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 ปฐก.15:5-12,17-18,ฟป.3:17-4:1,ลก.9:28ข-36 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด  “…พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

10
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 :  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 ฉธบ.26:4-10,รม.10:8-13,ลก.4:1-13 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด  “…มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน