Category: gosple

14
Sep

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา อพย.32:7-11,13-14,1ทธ1:12-17,ลก.15:1-32 “พบแล้ว แกะที่พลัด เหรียญที่หายไป และลูกคนบาปกลับใจ…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
07
Sep

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปชญ.9:13-18ข,ฟม1:9-10,12-17,ลก.14:25-33 “แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นคือศิษย์ของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.   พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
30
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา บสร.3:17-20,28-29,ฮบ12:18-19,22-24ก,ลก.14:1,7-14 “เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งที่ดีกว่านี้เถิด…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน. พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

|gosple
24
Aug

ก่อนขึ้นแท่น อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019 ฉลองนักบุญหลุยส์กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัด วว.11:19ก,12:1-6ก,10กข,1คร.15:20-27,ลก.1:39-56 “พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต  ไม่มีใครไปหาพระบิดาเจ้าได้  นอกจากผ่านทางเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.   พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม  

|gosple
18
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 วว.11:19ก;12:1-6ก,10กข 1คร.15:20-27,ลก.1:39-56 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ “ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.

11
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 ปชญ.18:6-9,ฮบ.11:1-2,8-12,ลก.12:32-48 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา “จงตื่นเฝ้าและเตรียมพร้อมไว้เถิด…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.

04
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 ปญจ.1:2;2:21-23,คส.3:1-5,9-11,ลก.12:13-21 อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา(วันสื่อมวลชนสากล) “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

21
Jul

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 ปฐก.18:1-10ก,คส.1:24-28,ลก.10:38-42 อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา “…Luke’s story of Mary and Martha of Bethany, sisters of Lazarus, teaches us about hospitality, service, action and contemplation, and distraction in pursuit of the Catholic Fullness….” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.