Category: gosple

14
Apr

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 อสย.504-7,ฟป.2:6-11,ลก.22:14-23:56 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) “ให้เราทำตามอย่างประชากรที่โห่ร้องรับเสด็จพระเยซูเจ้า โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

07
Apr

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 อสย.43:16-21,ฟป.3:8-14,ยน.8:1-11 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต เดือนเมษายนมุทิตาจิตผู้อาวุโสเอาใจใส่ผู้สูงอายุ “…ท่านทั้งหลายจงกลับมาหาเราด้วยสุดจิตสุดใจเถิด เพราะเรามีเมตตากรุณา …” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

31
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 ยชว.5:9ก,10-12,2คร.5:17-21,ลก.15:1-3,11-32 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด “…เพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้วได้พบกันอีก…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

24
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 อพย.3:1-8ก,13-15,1คร.10:1-6:10-12,ลก.13:1-9 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด  “…จงกลับใจเถิด เพราะพระอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้เราแล้ว…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

17
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 ปฐก.15:5-12,17-18,ฟป.3:17-4:1,ลก.9:28ข-36 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด  “…พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

10
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 :  พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 ฉธบ.26:4-10,รม.10:8-13,ลก.4:1-13 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด  “…มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

03
Mar

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 บสร.27:5-8,1คร.15:54-58,ลก.6:39-45 อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด “…ต้นไม้พันธ์ดีย่อมให้ผลดีฉันใด… คนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ในใจของตนฉันนั้น…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

24
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 1ซมอ.26:2,7-9,12-13,22-23,1คร.15:45-49,ลก.6:27-38 อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว (ธรรมทูตน้อย) “…จงรักศัตรู…จงทำดีต่อเขา…จงให้อภัยเขา… จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระกรุณาต่อท่านเถิด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน