ติดต่อวัด

Telephone:
0-2211-0220
0-2213-0199
0-2672-3406

Address:
23 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120