ติดต่อวัด

    Telephone:
    0-2211-0220
    0-2213-0199
    0-2672-3406

    Address:
    23 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120