ติดต่อวัด

  Telephone:
  0-2211-0220
  0-2213-0199
  0-2672-3406

  Address:
  23 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120