Category: gosple

30
Jun

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 กจ.12:1-12,2ทธ.4:6-8,17-18,มธ.16:13-19 สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก “ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

23
Jun

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 ปฐก.14:18-20,1คร.11:23-26,ลก.9:11ข-17 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า “เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครรับปังนี้จะมีชีวิตนิรันดร” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

16
Jun

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 สภษ.8:22-31,รม.5:1-5,ยน.16:12-15 สมโภชพระตรีเอกภาพ “พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน อดีตและเสด็จมา” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

09
Jun

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 กจ.2:1-11,1คร.12:3ข-7,12-13,ยน.14:15-16,23ข-26 สมโภชพระจิตเจ้า “เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

02
Jun

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 กจ.1:1-11,อฟ.1:17-23,ลก.24:46-53 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ “จงไปสั่งสอนนานาชาติ เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

26
May

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019 กจ.15:1-2,22-29,วว.21:10-14,22-23,ยน.14:23-29 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา “พระจิตเจ้าที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทุกสิ่ง… …เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

19
May

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 กจ.14:21-27,วว.21:1-5ก,ยน.13:31-33ก,34-35 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา “350 ปีมิสซังสยาม…120 ปีเซนต์หลุยส์ 63 ปีของวัด” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

11
May

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 กจ.13:14,43-52,วว.7:9,14ข-17,ยน.10:27-30 อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา “เราคือผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน