Category: father

24
Apr

เจ้าวัดทักทาย : อยากได้สิ่งหนึ่ง ก็ต้องยอมเสียอีกสิ่งหนึ่ง

อยากได้สิ่งหนึ่ง ก็ต้องยอมเสียอีกสิ่งหนึ่ง             “เพราะเราสละชีวิตของเรา เพื่อจะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก” (ยอห์น 10:17) พระเยซูเจ้ายอมตาย (สละชีวิตของพระองค์) ดังนั้นพระองค์จึงได้ชีวิตของพระองค์กลับคืนมาด้วยการกลับคืนพระชนม์ชีพ สิ่งนี้จึงเป็นบทสอนสำหรับพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้า ว่าถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราไปสวรรค์ เราก็จะต้อง ยอมสละชีวิตของเราขณะอยู่ในโลกนี้ ไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบ เหยียบเรือสองแคม อยากไปสวรรค์แต่ไม่ยอมสละชีวิตขณะอยู่ในโลก แต่ยังคงยึดมั่นอยู่กับความบ้า 3 อย่าง คือ บ้าทรัพย์สินเงินทอง บ้าอำนาจ บ้าเกียรติยศชื่อเสียง ในเรื่องความบ้าทรัพย์สินเงินทอง พระเยซูเจ้าจึงทรงสอน บรรดาลูกศิษย์ของพระองค์ รวมทั้งพวกเราด้วยว่า “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (มัทธิว 5:3) ใจยากจน คือ แม้จะดำเนินชีวิตตามปกติ และเกิดร่ำรวยขึ้นจากการทำงานแบบปกติ ใจของเราก็จะต้องไม่ยึดเกาะ อยู่กับความร่ำรวยนั้น อีกทั้งไม่แสวงหาหรือทำให้ความร่ำรวยนั้นเพิ่มพูนทวีขึ้น นอกนั้นยังต้องพร้อมที่จะแบ่งปันความร่ำรวยนั้นให้แก่ผู้อื่นที่ยากลำบาก และเดือนร้อนในเรื่องการทำมาหากิน การโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน คือ ตัวอย่างง่าย ๆ ของการแสวงหาความร่ำรวย พูดมาก พูดเยอะ พูดบ่อย จริงไม่จริงไม่รู้ นอกจากโฆษณาอย่างมากมายแล้ว ยังมีการ […]