Author: watadmin

10
Apr

เจ้าวัดทักทาย : เชื่อในพระเยซูเจ้าไม่ใช่จะต้องมองหรือแตะสัมผัสตัวพระเยซูเจ้า

เชื่อในพระเยซูเจ้าไม่ใช่จะต้องมองหรือแตะสัมผัสตัวพระเยซูเจ้า                “ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุข”(ยน.20:29) จากประโยคนี้ พระเยซูเจ้าทรงเน้นว่า  การเชื่อในพระองค์ ไม่จำเป็นต้องเห็นพระองค์หรือแตะต้องตัวของพระองค์ เหมือนดังที่โทมัสพูดกับเพื่อน ๆ ในวันนี้ว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปู และไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพระวรกาย ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด” (ยน.20:25)                บทอ่านที่ 1 มีคำว่าเชื่อ อยู่ 2 คำ                บทอ่านที่ 2 มีคำว่าเชื่อ อยู่ 3 คำ                ส่วนในพระวรสารมีคำว่าเชื่ออยู่ 6 คำ    ดังนั้น คำว่าเชื่อ จริง ๆ แล้วแปลว่าอะไร และเมื่อเชื่อแล้ว ก็จะมีความสุข มันคืออะไร                ความหมายของคำว่าเชื่อ ถูกอธิบายไว้เล็กน้อยในบทอ่านที่ 2 จากจดหมายของนักบุญยอห์นอัครสาวก ท่านเขียนไว้ในประโยคต่อไปนี้ในข้อ 2 และ 3                ข้อ 2 “…….เมื่อเรารักพระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ […]