Author: watadmin

01
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา : วันสื่อมวลชนสากล

ก่อนขึ้นแท่น2 บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์                               อสย 55:1-3 พระเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่มน้ำ แม้ผู้ไม่มีเงิน จงมาเถิด จงมาซื้อและกิน แม้ไม่มีเงิน จงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม โดยไม่ต้องเสียเงิน ทำไมท่านต้องเสียเงินสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร และใช้ค่าจ้างแรงงานเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่ทำให้อิ่ม จงตั้งใจฟังเรา แล้วท่านจะได้กินสิ่งดี จะลิ้มอาหารรสอร่อย จงเงี่ยหูมาหาเราเถิด จงฟัง แล้วท่านจะมีชีวิต เราจะทำพันธสัญญานิรันดรกับท่าน ทำให้ความรักมั่นคงที่เราได้สัญญาไว้แก่ดาวิดเป็นความจริง” บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม        รม 8:35,37-39 พี่น้อง ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ลำเค็ญหรือ ความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ แต่ในการทดลองทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครอง [...]