17
Apr

เรารู้จักและรักพระเยซูเจ้าจริงรึเปล่า?

              สารวัดวันนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงคำสำคัญ 3 คำ คือ

 1.          เชื่อ
 2. รัก
 3. ปฏิบัติตาม

ในวันนี้ นักบุญยอห์นได้ให้คำมาเพิ่มให้แก่พวกเราอีก 1 คำคือคำว่า รู้จัก เป็นคำที่เพิ่มเติมจากคำที่ 3 ของสัปดาห์ที่แล้ว คือคำว่า ปฏิบัติตาม

สารวัดวันนี้จึงเกิดคำสำคัญขึ้นเป็นคำที่ 4 คือคำว่า รู้จัก

ทำให้เกิดการเกี่ยวโยงของคำสำคัญทั้ง 4 คำเพื่อ

 1. เชื่อ
 2. รัก
 3. ปฏิบัติตาม
 4. รู้จัก

ทั้ง 4 คำนี้เป็นตัวบ่งบอกถึง ชีวิตคริสตชน ศิษย์พระคริสต์ที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นศิษย์พระคริสต์แต่ปาก แต่ชีวิตจริงกลับตรงกันข้าม

การที่จะเป็นคริสตชนศิษย์พระคริสต์ที่แท้จริง เราจะต้องปฏิบัติ 4 ข้ออย่างครบถ้วน ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้

วันนี้นักบุญยอห์นในจดหมายของท่าน ในบทอ่านที่ 2 คือ 1ยอห์น2:1-5ก ข้อสำคัญอยู่ตรงข้อที่ 3 ถึงข้อ 5 สำหรับข้อ 5 ไม่ใช่แค่เอาเฉพาะข้อ 5ก แต่ต้องเป็นข้อ 5 ทั้งข้อ ข้อความมีดังนี้

“ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เรามั่นใจว่าเรารู้จักพระองค์ ผู้ที่พูดว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนพูดคำเท็จ และ “ความจริง” ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ โดยวิธีนี้ เราจึงรู้ว่า เราอยู่ในพระเจ้า

สรุปแล้วคริสตชนศิษย์พระคริสต์แท้ ๆ ต้อง

 1. รู้จักพระเยซูเจ้า ด้วยการเรียนรู้ชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างลึกซึ้ง
 2. ปฏิบัติตาม รูปแบบชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าอย่างจริงจังลงลึก
 3. เมื่อปฏิบัติข้อ 1 และ 2 แล้วก็จะเป็นเครื่องหมายบอกว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อแท้ไม่ใช่ความเชื่อแบบปลอม ๆ อันนำเราไปสู่ข้อ 4 คือ
 4. เราจะรักพระเยซูเจ้าจากใจจริง

 

                                                                                                   สวัสดี

                                                                                 คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์