Category: sarnwat

23
May

ก่อนขึ้นแท่น : ปัสกาสัปดาห์ที่เจ็ด เทศกาลปัสกา: สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ก่อนขึ้นแท่น 24 พ.ค. บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก                               กจ 1:1-11 เธโอฟีลัสที่รัก ในหนังสือเล่มแรก ข้าพเจ้าเล่าถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและทรงสั่งสอน เริ่มตั้งแต่ต้น จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์ทรงได้รับการยกขึ้นสวรรค์ หลังจากที่ทรงแนะนำสั่งสอนบรรดาอัครสาวกที่ทรงเลือกสรรโดยทางพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกเหล่านั้น และทรงพิสูจน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ว่าหลังจากทรงรับทุกข์ทรมานแล้ว พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ตลอดเวลาสี่สิบวันที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่เขาทั้งหลาย ทรงกล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า ขณะที่ทรงร่วมโต๊ะกับเขา พระองค์ทรงกำชับว่า “อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่จงคอยรับพระพรที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ ดังที่ท่านได้ยินจากเรา ยอห์นทำพิธีล้างด้วยน้ำ แต่ภายในไม่กี่วัน ท่านจะได้รับพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า ผู้ที่มาชุมนุมกับพระเยซูเจ้า ทูลถามพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้หรือ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้วันเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยอำนาจของพระองค์ แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน” เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าเขาทั้งหลาย เมฆบังพระองค์จากสายตาของเขา เขายังคงจ้องมองท้องฟ้าขณะที่พระองค์ทรงจากไป ทันใดนั้นมีชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฏกับเขา [...]
20
May

ประกาศ : ลงทะเบียนร่วมมิสซารอบต่าง ๆ ของวัดเซนต์หลุยส์

ลงทะเบียนร่วมมิสซารอบต่าง ๆ ของวัดเซนต์หลุยส์ เงื่อนไขในการลงทะเบียน 1. ห้ามลงทะเบียนซ้ำกับรอบอื่นๆในวันเดียวกัน ขอให้ลงชื่อเพียงรอบเดียว หากตรวจพบว่าลงซ้ำกัน ทางวัดขอตัดชื่อออกทุกกรณี ดังนั้นพยายามอย่าลงชื่อแทนกัน 2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอให้มาตามวันเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากไม่มาทางวัดจะตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งถัดๆไป 3. ในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ที่มาร่วมพิธี มีอายุไม่ต่ำกว่า 5ปี และไม่เกิน70ปี รอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2020 รอบ 06.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAA2n9jRUMzNFQkZUMzNUMUo1NEVGOTRZVzNCU0I3Ri4u รอบ 08.00 น. สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAA2n9jRUM1AxVktFNlJDNlUwVUNLQVFQREs4MDE5RC4u รอบ 08.00 น. สถานที่ ลานฟรังซิส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พัดลม https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAA2n9jRUQkxPQkZUWFFKMElGTURCWFoyVVVST0JYSC4u รอบ 10.00 น.สถานที่ วัดเซนต์หลุยส์ มีเครื่องปรับอากาศ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAA2n9jRUNFRIWURBTE5aWTlVVUhHSVExTUhaUk9OUC4u รอบ 10.00 น. […]