เจ้าวัดทักทาย : “เราจงสร้างมนุษย์ขึ้นตามภาพลักษณ์ของเรา………”