เจ้าวัดทักทาย : อยากได้สิ่งหนึ่ง ก็ต้องยอมเสียอีกสิ่งหนึ่ง

24
Apr

อยากได้สิ่งหนึ่ง ก็ต้องยอมเสียอีกสิ่งหนึ่ง

            “เพราะเราสละชีวิตของเรา เพื่อจะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก” (ยอห์น 10:17)

พระเยซูเจ้ายอมตาย (สละชีวิตของพระองค์) ดังนั้นพระองค์จึงได้ชีวิตของพระองค์กลับคืนมาด้วยการกลับคืนพระชนม์ชีพ

สิ่งนี้จึงเป็นบทสอนสำหรับพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้า ว่าถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราไปสวรรค์ เราก็จะต้อง ยอมสละชีวิตของเราขณะอยู่ในโลกนี้

ไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบ เหยียบเรือสองแคม อยากไปสวรรค์แต่ไม่ยอมสละชีวิตขณะอยู่ในโลก แต่ยังคงยึดมั่นอยู่กับความบ้า 3 อย่าง คือ

  1. บ้าทรัพย์สินเงินทอง
  2. บ้าอำนาจ
  3. บ้าเกียรติยศชื่อเสียง

ในเรื่องความบ้าทรัพย์สินเงินทอง พระเยซูเจ้าจึงทรงสอน บรรดาลูกศิษย์ของพระองค์ รวมทั้งพวกเราด้วยว่า “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (มัทธิว 5:3)

ใจยากจน คือ แม้จะดำเนินชีวิตตามปกติ และเกิดร่ำรวยขึ้นจากการทำงานแบบปกติ ใจของเราก็จะต้องไม่ยึดเกาะ อยู่กับความร่ำรวยนั้น อีกทั้งไม่แสวงหาหรือทำให้ความร่ำรวยนั้นเพิ่มพูนทวีขึ้น นอกนั้นยังต้องพร้อมที่จะแบ่งปันความร่ำรวยนั้นให้แก่ผู้อื่นที่ยากลำบาก และเดือนร้อนในเรื่องการทำมาหากิน

การโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน คือ ตัวอย่างง่าย ๆ ของการแสวงหาความร่ำรวย พูดมาก พูดเยอะ พูดบ่อย จริงไม่จริงไม่รู้ นอกจากโฆษณาอย่างมากมายแล้ว ยังมีการ แถมเพิ่มให้อีกอย่างไม่น่าเชื่อ เช่น ซื้อ 3 แถมอีก 3 หรือ ราคา 6,000 บาท ลดเหลือ 990 บาท ราคาสูงแต่ ลดลงเหลือนิดเดียว ทำให้เกิดความสงสัยในเรื่องของความเป็นจริง ของสิ่งที่โฆษณา

อีกทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกว่า การดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันจะต้องมีความระมัดระวังตัวให้มากขึ้น ไม่มิฉะนั้นจะถูกหลอกให้ติดกับ เพราะการโฆษณาเหล่านั้นจะใช้บุคคลเด่นดัง หรือ บุคคลที่มีตำแหน่ง และเกียรติยศชื่อเสียงในสังคม เป็นเครื่องมือในการโฆษราเพื่อให้เกิดการหลงเชื่อได้ง่ายขึ้น

                                                                                                            สวัสดี

คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์