เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์สัปดาห์แรกเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า