เจ้าวัดทักทาย : ภาวนา พลีกรรม และกิจเมตตาผ่านซองมหาพรตประจำปี