เจ้าวัดทักทาย : พันธกิจศิษย์พระคริสต์มีเพียงอย่างเดียว คือ ความนอบน้อมเชื่อฟัง