หน้าแรกสารวัด : “เงียบชิ จงสงบลงเถิด”

19
Jun
หน้าแรกสารวัดเซนต์หลุยส์ 12 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือโยบ                                             โยบ 38:1, 8-11
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบโยบจากกลางลมพายุว่า ผู้ใดปิดประตูขังทะเลไว้ เมื่อทะเลคลอดออกมาจากครรภ์ ท่านอยู่ที่ไหน เมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อ และสร้างความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมของทะเล เมื่อเรากำหนดเขต และวางดาลปิดประตูให้ทะเล พูดว่า ‘เจ้ามาได้ไกลแค่นี้ อย่าเลยไปอีก คลื่นคะนองของเจ้าจะหยุดเพียงแค่นี้’

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่สอง   2 คร 5:14-17
พี่น้อง เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเราอยู่ เราแน่ใจว่า ถ้าคนหนึ่งตายเพื่อทุกคน ก็เหมือนกับว่าทุกคนได้ตายด้วย พระองค์ได้สิ้นพระชนม์แทนทุกคน เพื่อผู้ที่มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิ้นพระชนม์ และได้กลับคืนพระชนมชีพเพื่อเขา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานมนุษย์อีก แม้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคริสตเจ้าตามมาตรฐานมนุษย์ แต่บัดนี้เราไม่พิจารณาพระองค์ตามมาตรฐานนี้อีกต่อไป ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                           มก 4:35-41

เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า”เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด” บรรดาศิษย์จึงละประชาชนไว้ และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไป มีเรือลำอื่นๆ ติดตามไปด้วย ขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้า คลื่นชัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือ บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ ทูลถามว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ” พระองค์จึงทรงลุกขึ้น บังคับลม ตรัสสั่งทะเลว่า “เงียบชิ จงสงบลงเถิด” ลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” เซาเหล่านั้นกลัวมากพูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้”