หน้าแรกสารวัด : สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

08
Jul
หน้าแรกสารวัดสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา2

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเศคาริยาห์                                             ศคย 9:9-10

พระเจ้าตรัสว่า “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่ง

ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด

ดูซิ กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาหาท่าน

พระองค์ทรงเที่ยงธรรมและทรงชัยชนะ

ทรงถ่อมพระองค์และประทับบนหลังลา

บนหลังลาตัวน้อย ลูกแม่ลา

พระองค์จะทรงกำจัดรถศึกจากเอฟราอิม

จะทรงกำจัดม้าศึกออกจากกรุงเยรูซาเล็ม

คันธนูสำหรับสงครามจะถูกกำจัดไปด้วย

พระองค์จะทรงประกาศสันติแก่นานาชาติ

การปกครองของพระองค์แผ่จากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้น

และจากแม่น้ำยูเฟรติสไปถึงสุดปลายแผ่นดิน

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม                       รม 8:9,11-13

พี่น้อง ส่วนท่านทั้งหลาย ท่านไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ แต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า เพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตในตัวท่าน ถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ และถ้าพระจิตของพระผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายนั้นสถิตในท่าน พระผู้ทรงบันดาลให้พระคริสตเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ก็จะทรงบันดาลให้ร่างกายที่ตายได้ของท่านกลับมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค์ ซึ่งสถิตในท่านด้วย

ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย เราไม่มีภารกิจใดๆ ที่จะต้องดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ถ้าท่านดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ท่านก็จะตาย แต่ถ้าท่านกำจัดกิจการตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ด้วยเดชะพระจิตเจ้า ท่านก็จะมีชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว                       มธ 11:25-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้

ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพ อ่อนโยน และถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”