หน้าแรกสารวัด : สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

13
Aug
หน้าแรกสารวัดสัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์                              ยรม 38:4-6,8-10
ในครั้งนั้น บรรดาเจ้านายจึงทูลกษัตริย์ว่า “ขอพระองค์ประหารชีวิตชายคนนี้ เพราะเขาทำให้ทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองหมดกำลังใจ และทำให้ประชาชนที่ได้ยินคำพูดเช่นนี้หมดกำลังใจด้วย ชายคนนี้ไม่ได้แสวงหาความเป็นอยู่อย่างดีของประชาชน แต่แสวงหาหายนะ” กษัตริย์เศเดคียาห์ตรัสตอบว่า “เขาอยู่ในมือของท่านทั้งหลายแล้ว กษัตริย์ไม่อาจทำสิ่งใดขัดแย้งกับท่านได้” เขาจึงจับเยเรมีย์หย่อนลงไปในบ่อเก็บน้ำของมัลคียาห์พระโอรส ซึ่งอยู่ในลานกองทหารองครักษ์ เขาใช้เชือกมัดหย่อนเยเรมีย์ลงไป ในบ่อนั้นไม่มีน้ำ มีแต่โคลน เยเรมีย์จึงจมลงไปในโคลน
เอเบดเมเลคจึงออกจากพระราชวังไปทูลกษัตริย์ว่า “ข้าแต่พระราชาของข้าพเจ้า คนเหล่านี้ทำสิ่งเลวร้ายกับประกาศกเยเรมีย์ โดยหย่อนเขาลงไปในบ่อ ประกาศกคงจะต้องตายที่นั่นเพราะขาดอาหาร เพราะไม่มีขนมปังเหลืออยู่ในเมืองอีกแล้ว” กษัตริย์จึงทรงสั่งเอเบดเมเลคชาวเอธิโอเปียว่า “จงนำคนจากที่นี่สามสิบคนไปกับท่าน แล้วฉุดประกาศกเยเรมีย์ขึ้นมาจากบ่อก่อนที่เขาจะตาย”

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                    ฮบ 12:1-4
พี่น้อง พวกเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีพยานจำนวนมากห้อมล้อมอยู่ เราจงละทิ้งทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น เราจงมีมานะวิ่งต่อไปในการแข่งขันซึ่งกำหนดไว้สำหรับเรา จงเพ่งมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ไม่ทรงถือว่าเป็นความตายที่น่าอับอาย เพราะทรงคำนึงถึงความยินดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ บัดนี้พระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ที่ทรงอดทนต่อการคัดค้านเช่นนี้ของคนบาป ท่านจะได้ไม่ท้อถอยหมดกำลังใจ ในการต่อสู้กับบาป ท่านยังมิได้ต้านทานจนถึงกับต้องหลั่งเลือดเลย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                   ลก 12:49-53
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เรามาเพื่อจุดไฟในโลก เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟ เรามีการล้างที่จะต้องรับ และเราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะสำเร็จ”
“ท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เรานำความแตกแยกมาต่างหาก ตั้งแต่นี้ไป คนห้าคนในบ้านหนึ่งจะแตกแยกกัน คนสามคนจะแตกแยกกับคนสองคน และคนสองคนจะแตกแยกกับคนสามคน บิดาจะแตกแยกกับบุตรชาย และบุตรชายจะแตกแยกกับบิดา มารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิง และบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดา มารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะใภ้ และบุตรสะใภ้จะแตกแยกกับมารดาของสามี”