หน้าแรกสารวัด : สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

18
Dec
หน้าแรกสารวัด 4 เตรียมรับเสด็จ

บทอ่านจากหนังสือประกาศกมีคาห์                              มคา 5:1-4ก
เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย เจ้าเป็นเมืองเล็ก ๆ ในบรรดาหัวเมืองของยูดาห์ จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าสำหรับเรา เป็นผู้ที่จะปกครองอิสราเอล ต้นกำเนิดของเขามาจากอดีต จากสมัยโบราณ ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงละทิ้งเขาทั้งหลายไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอดบุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมารวมกับชาวอิสราเอล ผู้นั้นจะยืนขึ้น และจะเลี้ยงดูฝูงแกะด้วยพละกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยราศีแห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขา เขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่อย่างสงบสุข เพราะบัดนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ ไปจนสุดปลายแผ่นดิน เขาผู้นี้จะเป็นสันติสุข

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                  ฮบ 10:5-10
พี่น้อง เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก จึงตรัสว่า “พระองค์ไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่นใด พระองค์จึงได้ทรงเตรียมร่างกายไว้สำหรับข้าพเจ้า พระองค์ไม่พอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ในม้วนหนังสือมีข้อความเขียนเกี่ยวกับข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์”
พระคริสตเจ้าตรัสเป็นอันดับแรกว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์และไม่พอพระทัยในเครื่องบูชา ของถวาย เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป ทั้งๆที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติแล้วจึงตรัสต่อไปว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่! ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ พระคริสตเจ้าจึงได้ทรงยกเลิกการถวายบูชาระบบเดิมและทรงตั้งระบบใหม่ขึ้นแทน และโดยพระประสงค์นี้เองที่เราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                 ลก 1:39-45
หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ได้รีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ และบุตรของเธอก็มีบุญด้วย ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าเล่า? เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ บุตรในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสแก่เธอไว้จะสำเร็จไป”