หน้าแรกสารวัด : สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

11
Dec
หน้าแรกสารวัด 3 เตรียมรับเสด็จ

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเศฟันยาห์                          ศฟย 3:14-18ก
ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงเปล่งเสียงยินดีเถิด อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องแสดงความชื่นชม ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงเปรมปรีดิ์และโห่ร้องยินดีสุดจิตสุดใจ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไป กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในเจ้า จะไม่มีเหตุร้ายที่เจ้าจะต้องกลัวอีกต่อไป
วันนั้น ทุกคนจะพูดกับกรุงเยรูซาเล็มว่า “ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อย่าท้อแท้ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า ทรงพระอานุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้น พระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้า จะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรัก จะทรงโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะเจ้า เหมือนในวันเลี้ยงฉลอง”

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี      ฟป 4:4-7
พี่น้อง จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำอีกว่า จงชื่นชมยินดีเถิด จงให้ความอ่อนโยนของท่านทั้งหลายปรากฏแก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาใกล้แล้ว อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                ลก 3:10-18
เวลานั้น เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า “เราจะต้องทำอะไร?” เขาก็ตอบว่า “ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้แก่คนที่ไม่มี คนที่มีอาหาร ก็จงทำเช่นเดียวกัน” คนเก็บภาษีมาหายอห์นเพื่อรับพิธีล้างด้วย และถามเขาว่า “ท่านอาจารย์ พวกเราจะต้องทำอะไร?” ยอห์นตอบว่า “ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด” พวกทหารถามเขาด้วยว่า “แล้วพวกเราเล่า เราจะต้องทำอะไร?” เขาตอบว่า “อย่าขู่กรรโชก อย่ากล่าวหาเท็จเพื่อเอาเงิน จงพอใจกับค่าจ้างของตน”
ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างสงสัยว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ? ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้กระทั่งจะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ เขากำลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด รวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาเสียในไฟที่ไม่รู้ดับ” ยอห์นยังให้ถ้อยคำอื่นอีกมากมายตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชน