หน้าแรกสารวัด : สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

27
Nov
หน้าแรกสารวัด 1 เตรียมรับเสด็จ

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์                            ยรม 33:14-16

“ดูซิ วันเวลาจะมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เมื่อเราจะทำให้คำสัญญาจะบันดาลความสุขที่เราทำไว้ต่อชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์สำเร็จเป็นจริง ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เราจะให้หน่อชอบธรรมงอกขึ้นมาแก่ดาวิด เขาจะปฏิบัติตามความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดิน ในวันเหล่านั้น ยูดาห์จะได้รับความรอดพ้น และกรุงเยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัย และนี่เป็นชื่อที่เขาจะเรียกเมืองนี้ คือ ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’”

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง     1 ธส 3:12-4:2
พี่น้อง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรักต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน ขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่านมั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาของเรา ในเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดเราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านได้เรียนรู้จากเราว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ท่านก็ดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่แล้ว แต่ขอให้ท่านมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีก ท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วถึงคำสั่งสอนที่เราให้ท่านเดชะพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                ลก 21:25-28,34-36
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า ‘จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ชนชาติต่างๆบนแผ่นดินจะกังวล หวาดกลัวเสียงกึกก้องของทะเลที่ปั่นป่วน มนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัวและการสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะอำนาจในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยศีรษะขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว’
‘จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามายและความกังวลถึงชีวิตนี้ มิฉะนั้น วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างฉับพลัน เหมือนบ่วงแร้ว เพราะวันนั้นจะลงมาเหนือทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิน ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด เพื่อท่านจะมีกำลังหนีพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นนี้ไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บุตรแห่งมนุษย์ได้’