หน้าแรกสารวัด : สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

20
Nov
หน้าแรกสารวัดเซนต์หลุยส์สมโภชพระเยซูกษัตริย์สากลจักรวาล

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล                             ดนล 7:13-15

ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไป ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า เขามาพบผู้อาวุโส และมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโส เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร ประชาชนทุกชาติทุกภารับใช้เขา อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย

บทอ่านจากหนังสือวิวรณ์                                            วว 1:5-8
จากพระเยซูคริสตเจ้า องค์พยานที่ซื่อสัตย์และเป็นบุคคลแรกที่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ประมุขของบรรดากษัตริย์บนแผ่นดิน พระองค์ทรงรักเราและทรงปลดเราให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงแต่งตั้งพวกเราให้เป็นกษัตริย์และสมณะเพื่อรับใช้พระเจ้า พระบิดาของพระองค์ ขอพระสิริรุ่งโรจน์และอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน
ดูซิ พระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆ ทุกคนจะแลเห็นพระองค์ แม้ผู้ที่ได้แทงพระองค์ด้วย ชนทุกชาติบนแผ่นดินจะข้อน-อกร่ำไห้ถึงพระองค์ ใช่แล้ว อาเมน พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้เสด็จมา พระผู้ทรงสรรพานุภาพตรัสว่า “เราคืออัลฟาและโอเมก้า”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                              ยน 18:33-37
เวลานั้น ปิลาตจึงกลับเข้าไปในจวน และเรียกพระเยซูเจ้ามาถามว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ?” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านถามดังนี้ด้วยตนเอง หรือผู้อื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรา?” ปิลาตตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นชาวยิวหรือ? ชนชาติของท่านเอง และบรรดาหัวหน้าสมณะได้มอบท่านแก่ข้าพเจ้า ท่านได้ทำผิดอะไร?” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้แล้ว ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อมิให้เราถูกมอบแก่ชาวยิว แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้” ปิลาตจึงถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นกษัตริย์น่ะซิ” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”