หน้าแรกสารวัด : สมโภชพระตรีเอกภาพ

11
Jun
หน้าแรกสารวัดสมโภชพระตรีเอกภาพ

บทอ่านจากหนังสือสุภาษิต                                         สภษ 8:22-31
ปรีชาญาณกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างดิฉันตั้งแต่แรก ก่อนสร้างสิ่งใดๆ ดิฉันเป็นผลแรกในบรรดาพระราชกิจดั้งเดิมของพระองค์ ดิฉันได้รับการสถาปนาไว้ตั้งแต่นิรันดร ตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อนที่แผ่นดินจะมีขึ้น ดิฉันถือกำเนิดมาเมื่อยังไม่มีมหาสมุทร เมื่อยังไม่มีพุน้ำที่มีน้ำมากมาย ดิฉันถือกำเนิดมาแล้วก่อนที่ฐานของภูเขาจะถูกวาง และก่อนเนินเขาทั้งหลาย ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและท้องทุ่ง ก่อนทรงสร้างผงคลีแรกของโลก เมื่อทรงจัดวางท้องฟ้า ดิฉันก็อยู่ที่นั่นแล้ว เมื่อทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นผิวมหาสมุทร เมื่อทรงรวบรวมเมฆเบื้องบนให้อยู่ด้วยกัน เมื่อทรงบันดาลให้น้ำพุขึ้นจากขุมลึกของมหาสมุทร เมื่อทรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเล เพื่อน้ำจะไม่ล่วงล้ำเลยเขตที่ทรงกำหนดไว้ เมื่อพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดิน เวลานั้นดิฉันอยู่เคียงข้างพระองค์เหมือนนายช่าง ทำให้พระองค์ทรงยินดีทุกวัน ดิฉันชื่นชมเฉพาะพระพักตร์พระองค์ทุกเวลา ร่าเริงอยู่ทั่วแผ่นดินที่มีคนอาศัย ปีติยินดีที่จะอยู่กับมวลมนุษย์”

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม      รม 5:1-5
พี่น้อง เมื่อได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้ว เราย่อมมีสันติกับพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยทางพระองค์ เราจึงเข้าถึงพระหรรษทานและกำลังดำรงอยู่ในพระหรรษทานนี้ เราภูมิใจในความหวังที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ทรงหลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                             ยน 16:12-15
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน แต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงให้เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ เพราะพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงได้รับจากเรา ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย ดังนั้น เราจึงบอกว่า พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเรา”