สารจากคุณพ่อ : ‘เราจะรักกันและกัน’ เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงรักเราได้อย่างไร?