สารจากคุณพ่อ : ‘พระเยซูเจ้า’ องค์แห่งความรักและความบรรเทาใจของเราเสมอ