ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

01
Feb

ประกาศ

1.วันธรรมทูตไทย ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีร่วมกับคณะธรรมทูตไทย ด้วยการใส่ถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท,ร่วมมิสซาและรับพรโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

3. ขอเชิญคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว 1-10 ปี เข้าร่วมอบรมครอบครัว จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้ และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน คู่สมรสที่สนใจขอเชิญสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัดเพื่อขอใบลงทะเบียนและรับของที่ระลึกด้วย

4. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลัง ศาลาหลุยส์มารี

5. พิธีสมรส

คู่ที่ 1  นาย ภาสกร วงศ์หอคำ  กับ  มารีอา นฤมล จรุงเจริญโรจน์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020 เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  นาย สุวิชชา สุขธนะ  กับ  มารีอา จุฑามาศ บูรณมานัส

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7  มีนาคม 2020  เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  ยอห์น ฐนันด์ หทัยเศรษฐ์  กับ  น.ส. นิชา สมบูรณ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2020  เวลา 10.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 4  อันตนนีโอ ณิชพน ไชยลาม  กับ  น.ส. ภัสว์ชวิน วัฒนะธนากรพงศ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020  เวลา 13.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 5  เปโตร กิติบดี ยินดีอารมณ์  กับ  อัญจลา เพชรรัตน์ คุณณารักสวัสดิ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020  เวลา 15.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 6  นาย ภานุพันธ์ เชื้อรามัน  กับ  เทเรซา ศิริพร บุญคง

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020  เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบ ข้อขัดขวางมิให้ทั้งหกคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

 

|notice