คุณพ่อปลัด : สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า