คุณพ่อปลัด : สัปดาห์ที่สามแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า