คุณพ่อปลัด : สมโภชนักบุญทั้งหลาย  : “ผู้ที่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า จงชื่นชมยินดีเถิด”

02
Nov

สมโภชนักบุญทั้งหลาย  : “ผู้ที่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า จงชื่นชมยินดีเถิด”

            ข้าพเจ้า​เห็น​ทูต​สวรรค์​อีก​องค์​หนึ่ง​……​ร้อง​เสียง​ดัง​บอก​ทูต​สวรรค์​ทั้ง​สี่​องค์ ซึ่ง​ได้รับ​มอบหมาย​ให้​ทำลาย​แผ่นดิน​และ​ทะเล​ว่า  “​อย่า​ทำลาย​แผ่นดิน​หรือ​ทะเล​หรือ​ต้นไม้ จนกว่า​เรา​จะ​ได้ประทับตรา​ไว้​ที่​หน้าผาก ของ​บรรดา​ผู้รับ​ใช้​พระ​เจ้าของ​เรา” ……ผู้​อาวุโส​คน​หนึ่ง​ถาม​ข้าพเจ้า​ว่า “​คน​ที่​สวม​เสื้อ​ขาว​เหล่านี้​เป็น​ใคร และ​มา​จาก​ไหน”  …… เขา​บอก​ข้าพเจ้า​ว่า “​คน​เหล่านี้​คือ​ผู้​ที่มา​จาก​การ​เบียดเบียน​ครั้ง​ใหญ่ เขา​ซัก​เสื้อ​ของ​เขา​จน​ขาว​ใน​พระ​โลหิต​ของ​ลูก​แกะ  (วว 7:2-4,9-14)

          “การถูกประทับตรา” ตามที่ทูตสวรรค์ท่านนี้ได้บอกนั้น  หมายถึง “การผ่านการตรวจคัดกรอง” หมายถึง “ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง” นั้น เป็น “ผู้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะผ่านประตูเข้าไปได้”  คำถามแรกที่เกิดขึ้นในความคิด ก็คือ ตัวฉันเอง มีคุณสมบัติ “ดีเพียงพอ” ที่จะได้รับ “การประทับตราไว้ที่หน้าผาก” แล้วหรือยัง

          “คุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการคัดกรอง” ตามความหมายที่ทูตสวรรค์ท่านนี้ได้บอก คือ “ผู้ที่สละชีวิตของตนเพื่อพระเจ้า” ผ่านทางความยากลำบากในชีวิตที่เขากล้าเผชิญหน้า และมั่นคงไม่ยอมละทิ้งความเชื่อที่มีต่อพระ เป็นความหมายเดียวกับข้อความในหนังสือวิวรณ์ที่บอกว่า “เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ”.

ท่าน​ที่​รัก​ทั้งหลาย บัดนี้ เรา​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว แต่​เรา​จะ​เป็น​อย่างไร​ใน​อนาคต​นั้น​ยัง​ไม่​ปรากฏ​ชัด​แจ้ง… … ทุก​คน​ที่​มี​ความหวัง​ใน​พระองค์ ย่อม​ชำระ​ใจ​ของ​ตน​ให้​บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่​พระองค์​ทรง​บริสุทธิ์.  (เทียบ 1ยน 3 : 2-3)

          ในโลกทุกวันนี้ เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากกับความท้าทายต่อความเชื่อของเราที่มีต่อพระ ในจดหมายของนักบุญยอห์น ท่านเตือนใจเราว่า  ในทุกๆวันเราจำเป็นต้องชำระใจของตนเองให้บริสุทธิ์ เราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระ และเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราในทุกๆวัน

          ในคำท้าทายอีกทั้ง เป็นทั้งคำถามและคำตอบด้วยในเวลาเดียวกันว่า “ใครละจะสามารถพาตนเองขึ้นไปพบพระเจ้าได้  เราพบคำตอบนั้นในบทเพลงสดุดี “ใคร​จะ​ขึ้น​ไป​ยัง​ภูเขา​ของ​องค์พระผู้เป็นเจ้า​ได้ ใคร​จะ​ยืน​อยู่​ใน​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์ ? ผู้​มี​มือ​สะอาด​และ​ใจ​บริสุทธิ์ ผู้​ไม่​ใฝ่หา​รูป​เคารพ ผู้​ไม่​สาบาน​เพียง​เพื่อ​หลอกลวง  คือ​พงศ์พันธุ์​ที่​แสวงหา​พระองค์ แสวงหา​พระ​พักตร์​พระองค์”  (สดด 24 : 3-4,6)

“ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา  “ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา  จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”   (มธ 5:10-12ก)

          วันนี้….จึงเป็นเวลาชวนให้เราเพิ่มเติมจิตใจดีงาม เมื่อพบว่าเรายังมีความอ่อนแออยู่บ้าง  เพื่อเราจะสามารถพร้อมเป็น “ผู้ที่ถูกประทับตรา เป็นผู้ที่ซักเสื้อของตนเองให้ขาวบริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของลูกแกะ เป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าจะเปิดอ้อมแขนต้อนรับเรา เข้าไปรับรางวัลที่พระองค์จะประทานให้

          วันนี้….จึงเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดี เรากำลังเดินทางเข้าไปรับรางวัลของเรา จากการเพียรแสวงหาพระ พยายามเดินตามน้ำพระทัยพระองค์เสมอ ด้วยชีวิตที่เป็นคนใจกว้างและมีจิตใจบริสุทธิ์  “จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”.

                                                                                                             นกขุนทอง