คุณพ่อปลัด : “ลูกเอ๋ย ความเชื่อของลูกชว่ยลูกให้รอดพ้นแล้ว”