คุณพ่อปลัด : “รางวัลคนซื่อสัตย์ คือสันติสุขของพระ”