คุณพ่อปลัด : “ด้วยจิตใจที่เปี่ยมรักและเปี่ยมความอ่อนโยน”