คอลัมน์”คนข้างวัด” : ครองใจให้ได้ อย่าคิดไปครองโลก