Category: gosple

23
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : “ตามเรามาเถิด เราจะให้ท่านเป็นผู้หาคน…แทน…หาปลา…”

ก่อนขึ้นแท่น 24 มค 21 บทอ่านจากหนังสือประกาศกโยนาห์                             ยนา 3:1-5:10 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยนาห์อีกครั้งหนึ่งว่า “จงลุกขึ้นไปยังกรุงนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศเรื่องที่เราจะบอกท่านแก่เขา” โยนาห์ก็ลุกขึ้นไปยังกรุงนีนะเวห์ตามพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า กรุงนีนะเวห์เป็นนครใหญ่มาก ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน โยนาห์เริ่มเดินเข้าไปในเมืองเป็นระยะทางเดินหนึ่งวัน ร้องประกาศว่า “อีกสี่สิบวันกรุงนีนะเวห์จะถูกทำลาย” ชาวกรุงนีนะเวห์เชื่อฟังพระเจ้า และประกาศให้อดอาหาร สวมเสื้อผ้ากระสอบทุกคน ตั้งแต่คนใหญ่ที่สุดจนถึงคนเล็กที่สุด พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นความพยายามของเขา ที่จะกลับใจไม่ประพฤติชั่วอีกต่อไป พระเจ้าทรงพระเมตตาไม่ลงโทษตามที่ตรัสไว้ว่าจะทรงลงโทษเขา บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง      1 คร 7:29-31 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่า เวลานั้นสั้นนัก ตั้งแต่นี้ไปให้ผู้ที่มีภรรยาเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีภรรยา ให้ผู้ที่ร้องไห้เป็นเสมือนผู้ที่ไม่ร้องไห้ ให้ผู้ที่ชื่นชมยินดีเป็นเสมือนผู้ที่มิได้ชื่นชมยินดี ให้ผู้ที่ซื้อเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีอะไรเป็นกรรมสิทธิ์ และให้ผู้ที่ใช้ของของโลกนี้เป็นเสมือนกับผู้ที่มิได้ใช้ เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไป บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก      [...]