Category: history

25
Aug

ประวัตินักบุญหลุยส์

ประวัตินักบุญหลุยส์ กษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เที่ยงธรรม และเมตตา กษัตริย์หลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส เป็นองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติในขณะที่มีพระชนมายุเพียง 12 ปีเมื่อพระราชบิดาจากโลกนี้ไป พระนางบลองซ์แห่งคาสตรีย์ ทรงเป็นทั้งพระราชมารดา และผู้สำเร็จราชการพรานางทรงอบรมเลี้ยงดู เตรียมพระราชโอรสให้เป็นแบบอย่างของกษัตริย์คริสตังที่ดี และได้รับการยกย่องสรรเสริญตลอดมา ชีวิตในครอบครัว เมื่อมีพระชนมายุ 20 พรรษา พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ทรงอภิเษกสมรสกับมาร์เกอริคแห่งโพรวองซ์ พระองค์ทรงรักพระมเหสีมาก และทรงดำเนินชีวิตครอบรัวในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงใช้เวลา 3 คืนแรกหลังงานอภิเษกในการสวดภาวนา และทรงสัตย์ซื่อต่อพระมเหสีจนตลอดชีวิต พระเจ้าหลุยส์ทรงเลี้ยงดูบุตร ธิดาทั้ง 11 องค์ตามแบบอย่างคริสตังที่ดี ชีวิตในฐานะกษัตริย์ ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์หลุยส์ที่ 9 พระปรีชาญาณและบุคลิกที่ดีเด่นของพระองค์ เป็นที่เล่าขานกันทั่วทวีปยุโรป โดยเฉพาะพระปรีชาญาณในการตัดสินใจให้ความยุติธรรมแก่ผู้คนทั้งในและนอกประเทศ ภาพของพระองค์ขณะประทับอยู่ใต้ต้นโอ๊ค ในป่าแว็งแซนส์ (Vincennes) ขณะทรงตัดสินคดี เพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงรับคำร้องของประชนทุกคน และทรงอนุญาตให้ทุกคนเข้าเฝ้าเพื่อทรงตัดสินคดีความได้ทุกคดี นอกจากนั้น พระองค์ทรงตรากฎหมาย ห้ามมิให้ผู้พิพากษาทุกคนรับของกำนัลใด ๆ นอกจากเรื่องการให้ความเป็นธรรมแล้ว พระองค์ทรงให้ความรักแก่คนยากจนและผู้เจ็บป่วย ทำแผลดูแลผู้ป่วยด้วยพระองค์เอง ทรงรับประทานอาหารร่วมกับผู้ยากไร้ และคนตาบอด […]