ตารางมิสซา

17
Apr

ตารางมิสซา

วันจันทร์-เสาร์
เช้า 06.00 น. เย็น 17.30 น. วันเสาร์มีพิธีนพวารนิจจานุเคราะห์ก่อนมิสซา

วันอาทิตย์
06.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ทุกรอบมิสซาเป็นภาษาไทย

ตารางมิสซาประจำสัปดาห์

17 อาทิตย์ อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.สมภพ สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  สุข. เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักดิ์ศรี-อักแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา นุชนารี
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน ประราศรี+ผู้มีพระคุณ+ญาติพี่น้องในไฟชำระ นุชนารี
    สุข. บาร์โธโลมิว เอทัต / อุทิศ มารีอา อุบล สุขบัตร-ผู้ล่วงลับ ค.บุญยุบล-ค.อรรถมานะ
    อุทิศ มารีอา ประภาพร-ดอมินิกซาวีโอ สมชาย-อักแนส ฮกเฮี้ยง-ไมเคิ้ล ฮก แชร์-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-ไฟชำระ สุกิจ
    สุข. มารีอา ปราณี ณัมคนิสรณ์+อุทิศ เปโตร มานะ ณัมคนิสรณ์-มารีอามักดาเลนา ผกา นามวงษ์ เก็จกนก
    อุทิศ หลุยส์ บุ้นฮุย-เอลิซาเบ็ท ซิวเม้ง-ฟรานซิสโก เซี่ยมหยู-เทเรซา หลั่งหงษ์ / สุข.เปโตร ณัทธภัทร ทับทิม สุกิจ/ณัทธภัทร
    อุทิศ ปู่แอนโทนี่-ย่าเทเรซา-ลุงป้า-น้าอา-ญาติในค.แซ่น้าที่ล่วงลับ-มารีอา-ยอแซฟ-ฟรานซิสโก-วินเซนต์ สุกิจ
08.00 น. คพ.บรีซ อุทิศ ไฟชำระ – วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-เทเรซาเทพิน สายเสวีกุล + สุข. ฉันทนาพร วัฒนายิ่งสมสุข นงลักษณ์
  อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชโรทัย-อรพรรณ –ยายทองหล่อ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนานงลักษณ์ อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกาประเสริฐ-มารีอาสร้อย-ลูซีอาอำไพ-อันนาอำภา-อุทิศ ไฟชำระ + สุข.อันนานุชรี อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์+สุข. อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศพ่อเชื้อ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย
  อุทิศ ยอแซฟ พนัสพงษ์ วุฒิวัช / อุทิศ Henry Sanbuena Ventura ศุภมาศ/เพ็ญพรรณ
  อุทิศ ยอแซฟ อานันท์ กุลวรานันท์-ญาติพี่น้อง / สุข.ค.เกรกอรี่ กฤษฎ์ กาญจนบัตร / อุทิศ ไฟชำระ /กฤษฎ์/สมัคร
    อุทิศ เปโตร คงลุ้ย แซ่ซิ-มารีอา เกียวลั้ง แซ่เจ็ง / อุทิศ มาร์กาเร็ตต้า ยู่กี-นายสนั่น อาจผจญ / รักชนก
    อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ สำอางค์ โล่ห์ตระกูล+สุข.ปภัคค์ภัส โล่ห์ธีรกรณ์ / ตามประสงค์ผู้ขอ ปภัคค์ภัส /
10.00 น. คพ.วีรยุทธ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
อุทิศ ซิสเวสเตอร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากาปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล นริญญา
  อุทิศ แอนโทนีตันบุญยัง-เบเนดิกโตตันบุญกวง-มักดาเลนาประยงค์-มากาเร็ตมณี-โยอันนาโกมุยเกียวตัน-มากาเร็ตมณี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-ไฟชำระ / ตามประสงค์ผู้ขอ
    อุทิศ มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง-มารีอา จู-ยอแซฟ ธวัช ศรีสวัสดิ์-ไฟชำระ ครอบครัว
    อุทิศ ลูกา ชื่น พิทยาณานุกูล-ญาติพี่น้องทุกดวง / อุทิศ คุณพ่อประจวบ จันทรโชติ / จิราภรณ์
    สุข. วิบูลย์-กีรตาภรณ์-วรินทร์รตา ศรีปั้น-จิราภรณ์-พรภิญญ์ มาตังคะ-ธนาคม แกล้ววิทย์กิจ-ประทุม-อุษา นากสาทา กีรตาภรณ์
    อุทิศ ลูซีอา กิมจู แซ่โคว-มารีเทเรส สุพัตรา-เมรี อารีรัตน์ ไชยศรีโรจน์-ซ.มารีเดทรันเจ้ย / อุทิศ ไฟชำระ อนนท์/สุรพงษ์
    อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพี่น้อง-มิตรสหาย-ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ / อุทิศ ยอแซฟ ประสาน สงวนหล่อสิทธิ์
    อุทิศ เปาโล ประสิทธิ์-อังเดร ประเสริฐ ทองเหวียง-ไฟชำระ / อุทิศ Severino C. Cruz-Natividao R.Cruz ชูศรี /
    อุทิศ อักแนส ชัญญา วิชญคุปต์-เปโตร ประกอบ-เจมส์ สถาพร ไตรวิทยาคุณ
    อุทิศ คนรู้จักที่ล่วงลับ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริญ-เซริอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว รัชยา/จินตนา
  อุทิศ อันนา ปรียานุช-เปโตร วรพงษ์-มารีอา หงาน-อักแนส วริศรา-พ่อผวน / สุข. มารีอา สมใจ ตันอรุณ / สะไมพร
    อุทิศ มารีอา ลี่กุน แซ่โล้ว-วินเซ็นต์ เอียวเซีย แซ่หวม-อากวง / อุทิศ มารีอา สำเนียง วิวัฒนเวช / มาลี
    อุทิศ ไฟชำระ+สุข.มารีอาโรซารี เพียงพัชร ศิริยง / อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกัสติน อานุเทพ-สตีเฟน เพียงพัชร /
    อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ สุรินทร์ น้ำทรัพย์อนันตร-พ่อ ร.9-ญาติพี่น้อง-มิตรสหาย-ครูอาจารย์-ไฟชำระ ครอบครัว
    อุทิศ เปาโล แสง ตันอรุณ / อุทิศ มารีอาเทเรซา จู เอกสาโรจน์ / อุทิศ บรูโน สมเกียรติ์-เวรอนีกา-ไฟชำระ สะไมพร/วิรัช/
12.00 น. คพ.พรชัย สุข.สำหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน วัด
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ไฟชำระ ตู้ทานวัด
  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ สงวน
18 จันทร์ วันครบรอบการถวายพระวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์แคร์โรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  อุทิศ ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+สุข.บาร์โธโลมิว เอทัต ดุษฎีธรรม / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ ไพรินทร์/จิระ
  สุข. เกรกอรี่ กฤษฎ์ กาญจนบัตร / สุข.ค.สุอนันต์ แซ่เอียว-ลูกค้าร้านเพชรวิภา-ร้านTharnn กฤษฎ์/สุอนันต์
  สุข.ค.ภาพร บูรณะสิทธิชัย+อุทิศ ไฟชำระ / สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.ยอแซฟ สุรพงษ์ เตียวเจริญ สุอนันต์/ยุพาพร
  สุข.เทเรซา สุภาภรณ์-โยเซฟฟิน ดารณี ศิริยง / อุทิศ เทเรซา สุจิตรา กุศลเสริมสุข เพียงพัชร/วัชรินทร์
  สุข.เปาโล ชุงเก่า แซ่ลิ้ม-โรซา วิไล สิทธิธนังกุล-เทเรซา สุชาดา ลิขิตธรรม / ตามประสงค์ผู้ขอ
  สุข.ค.กุลสันตีพงศ์-ค.เมฆโต-วงศ์บุญอุปถัมภ์-ญาติพี่น้อง-เพื่อน-ตามประสงค์ผู้ขอ / อุทิศ เปาโล อรรณพ อ่องเอิบ ครอบครัว/อำไพ
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง-มารีอา จู-ยอแซฟ ธวัช ศรีสวัสดิ์-ไฟชำระ ครอบครัว
  อุทิศ มัตติอา บุญมา-เทเรซา ลำเทียน-ปรีชา-ปราศรัย-ปราโมทย์-สุวรรณนา ยันตร์เจริญ+สุข.ค.บุญติด ไฉยา
  อุทิศ ยอแซฟ เง็กจั้ว แซ่แพ้-อันนา อ้ายจวง แซ่อึ้ง / อุทิศ เบเนดิก เซ่งง้วน แซ่ลี้ วัชรินทร์/ชุติมา
  อุทิศ ไฟชำระ-ยาโกเบสนั่นจิระวันชัยกุล-เยาว์-เจ็งพฤฒิธาดา-เข็มทนงูเหลือม-ยอดไกรงาม+สุข.ค.จิระวันชัยกุล-ค.พฤฒิธาดา-ประเทศไทย-สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อุณากร
  อุทิศ อันตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอห์นบอสโก เสนีย์ เสริมศิริโรจน์ / อุทิศ ไฟชำระ ครอบครัว/สุทิน
  อุทิศ เทเรซา ศิริพันธ์ วัจน์ประภาศักดิ์-มารีอา สุกัญญา เล็งหงษ์ตระกูล-ไฟชำระ / อุทิศ ทายาทผู้ล่วงลับ ปวีณา/ชัยฤกษ์
  อุทิศ อันนา ไอจวง แซ่อึ้ง-ยอแซฟ เง็กจั๊ว แซ่แพ้-เทเรซา สุจิตรา กุศลเสริมสุข-ไฟชำระ / อุทิศ ฟรังซิสโก กิมชุน แซ่ลี้ ศุภเดช/วิมลยา
19  อังคาร สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
    สุข.เทเรซา พิณมาศ-โจเซฟิน ดารณี ศิริยง / สุข.เปาโล ธีรชัย-เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์ พิณมาศ /
    สุข.เปโตรเดชขจร-มารีอาปราณี-ยอแซฟนพวุฒิ ธีรวิจารณญาณกุล-มารีอาดาราณี-ค.สุภาวีระกุล-ประไพ-ค.ศิรินิ่มนวลกุล-ค.พึ่งผล-ค.ธีระชาติสกุล ดุษฎี
    สุข.ยออากิม สุดา หิรัณยัษฐิติ-ครอบครัว / สุข.นายเสริบุญ-แคทธรีน ขวัญเจริญ / สุข.ยอแซฟ พลวัต อารีพิทักษ์ สุดา / /
    สุข.เลโอรัชพงศ์ เอกสาโรจน์ / สุข.มารีอาปราณี ณัมคนิสรณ์ / อุทิศ โชติมาชูสร้อยปิ่น+สุข.สมศักดิ์ ชูสร้อยปิ่น รัชพงศ์/เก็จกนก/
    สุข.เปโตร ประวิทย์-มาร์การิตา ดารณี จันทนาโกเมน-ครอบครัว / สุข.ค.เจริญทรัพย์-ค.รุ่งฐานีย์ / อัญรินทร์
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง-มารีอา จู-ยอแซฟ ธวัช ศรีสวัสดิ์-ไฟชำระ ครอบครัว
    อุทิศ อันนา ปรียานุช-เปโตร วรพงษ์-มารีอา หงาน-อักแนส วริตรา-พ่อผวน / อุทิศ เซลิน มัลลิกา นพรัตน์ / มันทนา
    อุทิศ ยวง อุ่ยชุ้ง แซ่เตีย-มารีอา ชื่นชม พงษ์ประภาชื่น / อุทิศ ย.กิมเซี้ยง แซ่ลิ้ม-ลูก-ญาติพี่น้อง-ไฟชำระ ธวัชชัย/ลูกหลาน
    อุทิศ เปโตรสุเมธ ทวีโชคอนันต์-นายบุญเลิศ เลิศธนากิจ-มาการิตาเหงียมจิ้ว-มารีอาไหน่ แซ่โจว-นายอิ้วสูน แซ่โง้ว กานต์ชนิต
    อุทิศ ยอแซฟ เทียนชัย ติรเมธา-เอากุสตินโน จิตติ-อันนา พรทิพย์ สกุลสงวนพันธุ์ / อุทิศ ไฟชำระ กานต์ชนิต/กฤช
    อุทิศ มารีอา กานดา-ยอแซฟ วิสุทธิ์ สุเมธยุทธ์ / อุทิศ มาเซอร์โรซษ เดอลีมา ยุวดี หงษ์ดุสิต-ไฟชำระ จิดาภา/ปราณี
    อุทิศ ยวงวิเชียร ธาราฉัตร-มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด / อุทิศ มารีอา ลั้งเจ็ง แซ่ตั้ง ธนัชชา/สมบูรณ์
    อุทิศ มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ-นางสุวดี พรั่งโอฬาร / สุข.สุขสถาน พฤศจิธรณ์/บัณฑิต
20 พุธ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
    สุข.ตนเอง-บุตร-มารดา / สุข.ยอห์นพอล พูนภัทร วสุพงศ์พิพัฒน์-น้ำผึ้ง มัสยวาณิช ถุงเงิน /
    สุข.ปีเตอร์อลอยเอส แอสซิ่ง / สุข.ยอแซฟ ธวัชชัย พงษ์ประภาชื่น-ครอบครัว ธนาภรณ์/ธวัชชัย
    สุข.เกตุนภัส-รวีวรรณ วีระธำรงศักดิ์-วิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรสิริ / สุข.พ่อแม่-ครอบครัวลูก กันย์ชิสา/อุมาศิริ
    สุข.ภูมิพัฒน์ ธีรวิจารณญาณกุล / สุข.หลุยส์ ดุษฎี-สิรัชชา-กันย์ชิสา-ภูมิพัฒน์ ธีรจารณญาณกุล เล็ก/ดุษฎี
    สุข.มารีอา มาลัย แซ่ลิ้ม-ญาติพี่น้อง-ผู้มีพระคุณ / โมทนาคุณครอบครัวศักดิ์สิทธิ์-ชาวสวรรค์ทั้งหลาย บวรภัส/นวรัตน์
    อุทิศ เทเรซา ล้วน เฉลิมชัยนุวงศ์-เฮเลนา ชารส จิตรอำไพ-บุตร / สุข.เปรม สันตสมบัติ สิริมา/อนัญญา
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง-มารีอา จู-ยอแซฟ ธวัช ศรีสวัสดิ์-ไฟชำระ ครอบครัว
    อุทิศ ผู้ล่วงลับค.เจริญสุข-บุญเต็ม-มัทธิอาส สุ่น-อันนา ดารา สามิภักดิ์-อันนา จรูญ มนตรีกุล ณ อยุธยา รัสดา
    อุทิศ เม่งเจี่ยว-ลิ้มฮังสี แซ่ลิ้ม-ฟรังซิสกา ลัดดา มิตรแสงสุข-เซซีลีอา วรรณพร พุกเจริญ-ไฟชำระ มันทนา
    อุทิศ นางวารี วังวงษ์-นายชนะชัย / อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว-ไฟชำระ / ครอบครัว
    อุทิศ บุพการี-ญาติพี่น้อง-เพื่อน-ผู้มีพระคุณ-ไฟชำระ / อุทิศ เปโตร อนันต์ จันทร์อ่อน-ปู่ย่า-ตายาย ณวดา/อรรถสิทธิ์
    อุทิศ เปาโล เกษม-มาการิต้า กัลยา ทวีสกุลชัย / อุทิศ อันนา ไอจวง แซ่อึ้ง-ยอแซฟ เง็กจั๊ว แซ่แพ้ / ปวีณา
    อุทิศ เทเรซา สุจิตรา กุศลเสริมสุข / อุทิศ เปรโต ประเทือง ริหัตถ์-ไฟชำระ ปวีณา/จรัสศรี
21 พฤหัสฯ ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.ค.เทเรซา นวรัตน์ / สุข.เปาโล ธีรัช พงษ์ประภาชื่น / สุข.เปโตร ดิเรก กิตติรุ่งสกุล นวรัตน์/ธีรัช/กันยา
    สุข.เปาโล ณัฐวัฒน์ พงษ์ประภาชื่น / สุข.กิตติเชษฐ ลิมาชาน / สุข.ค.บุญตังรัตน์ ณัฐวัฒน์/กิตติเชษฐ/
    สุข.ค.ยอแซฟ มโนศักดิ์-มารีอา ชนิดา ไพศาลวงศ์ดี / สุข. ลูกหลานทุกคนในครอบครัว ชัญรัฐ/ดิเรก
    สุข.มณีวรรณ แก้วมณีเสริฐ / สุข.ยออากิม ดนัยพันธ์-อันนา สายสัมพันธ์-บุตร นิพิฐพนธ์/ดลสิทธิ์
    สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง-มารีอา อรวินท์ ลวสุต / สุข.เอมมานูแอล อาราม ตั้งถาวร เพียงพัชร /
    สุข.โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง-มารีอา อรวินท์ ลวสุต-อันนา สุมาลี พานิชศุภผล / โมทนาคุณพระ-แม่พระ ดารณี /
    สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.คุณทวี พรมพิทักษ์ / สุข.เทเรซา สริณณา อรรถยุกติ์ / สุข.โรซา ฮงง้อ แซ่อึ้ง ยุพาพร/เพียงพัชร/ชุติมา
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง-มารีอา จู-ยอแซฟ ธวัช ศรีสวัสดิ์-ไฟชำระ ครอบครัว
    อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส ศกุนะสิงห์ / อุทิศ ยอห์นบัปติสต์ สมศักดิ์ ตั้งถาวร Anton/ธนพร
    อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-ไฟชำระ-ญาติพี่น้อง-ผู้มีพระคุณ / อุทิศ เกรโกรี ปิติ บุญตันรัตน์ บวรภัส /
    อุทิศ นายไพรัช บุญพิเศษ-นายหวัง-นางทองม้วน ครจำนงค์ / อุทิศ อันตน สกล-มารีอา ปัทมา เลิศสุขประเสริฐ ปวริศ/ครอบครัว
    อุทิศ ยอแซฟเหงียน-ยอแซฟวิชัย-ยอแซฟสมคิด-เทเรซาพรณมล-เทเรซาวันทนีย์-อากาทาวันเพ็ญ+สุข.ค.เปโตรกรวิชญ์ สงวนบุญสุข ปาลิน
    อุทิศ เทเรซา ทองเซียน-กาทารินา สุกานดา แสนมุงคุณ-ญาติผู้ล่วงลับ / ตามประสงค์ผู้ขอ วิลาวันย์/นิพิฐพนธ์
    อุทิศ ยอแซฟ สวัสดิ์-เซซีลีอา บุญช่วย สุขเกษม / อุทิศ มักดาเลนา ชื่น น่วมลมัย สุพรรณี/มาลี
22 ศุกร์ น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.ฟิลลิกซ์มานิตย์-เบอร์นาร์ดมานะ-เทเรซาวารี-คริสติน่าวีรวรรณ / สุข.ค.รัชฒนันกุล / ไพพรรณ
    อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง / อุทิศ ติลเลกี คุณดิลก พิณมาศ/รัตนชัย
    อุทิศ โชติมา ชูสร้อยปิ่น+สุข.สมศักดิ์-จุฬาภรณ์ ชูสร้อยปิ่น-อัลฟอนโซเกียรติ-ยอแซฟมารีกัญจน์-จอห์นมารีกรวิชญ์ ปัญจทรัพย์
    อุทิศ ยอแซฟ สวัสดิ์-อักแนส เตือนใจ เรืองสมบูรณ์ / อุทิศ มารีอาเขี้ยว แซ่เฮี้ยว-ยอแซฟ เกี๋ยฮี้ แซ่เฮ้ง / อาทิตย์
    อุทิศ อันตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอห์นบอสโก เสนีย์ เสริมศิริโรจน์ ครอบครัว
    อุทิศ อันเดรเสนาะ-อานัตตตาซีอาสมหมาย-เทเรซาศรีกัญญา-มารีอาชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร ดวงตา
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
    อุทิศ มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง-มารีอา จู-ยอแซฟ ธวัช ศรีสวัสดิ์-ไฟชำระ ครอบครัว
    อุทิศ ไพโรจ โกศลวุฒิกุล-ธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว / อุทิศ ญาติพี่น้องทุกคน นันท์ธนัตถ์/สริณณา
    อุทิศ เทเรซา บุญส่ง ไม่รู้จบ-ญาติพี่น้อง-บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ / อุทิศ มารีอา ซังสือ-มารีอา หนึ่งฤทัย ธัญญวิทย์ /
    อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง-มารีอา บุญเรือง ศรีเอนก / อุทิศ นายยกผู่-นางทองพันธุ์ แซ่ด่าน พิณมาศ/สุรพงษ์
    อุทิศ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริญ-เซซีลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว / ตามประสงค์ผู้ขอ สุรพงษ์/นิพิฐพนธ์
    อุทิศ ยอแซฟอภิชาติ รุ่งศิริชัยรัตน์-มารีอามักดาเลนาสวัสดิ์ สิริสุทธิ์-มารีอาสงวน พีรพันธ์-ญาติพี่น้อง-คนรู้จัก อิสรา
    อุทิศ ไฟชำระ+สุข.ค.เอลิซาเบธ ดารกา แซ่ตั้ง-ค.ภาสกร ลีวัธนะ / อุทิศ มารีอา บุญศรี เตชะวณิช นันทิกา/สงกรานต์
23 เสาร์ น.เคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี / น.โคลัมบัส เจ้าอธิการ เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ ยอแซฟ โยเซฟ-แอนโทนี ปรีชา เตชะวณิช-โยเซฟ ย่งเซี้ยง แซ่แต้ / อุทิศ. ไฟชำระ+สุข.ค.โรจน์เจริญสุข ลูเซีย/ทองชุบ
    อุทิศ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม-ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล+สุข.ค.มาตุกุล / อุทิศ ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง สุรพล/พีรศรี
    อุทิศ ยอแซฟสุชาตรี-โรซาสุชาดา-ยอแซฟกิติ-ลูซีอาพลอยศรี+สุข.ยอแซฟณัฏฐ์-แคทเธอรีนดาริณี-ธีโอดอร์ณภัทร-วินเซนต์กวิน ดาริณี
    อุทิศ นายสุนทร ใหม่วงศ์ธำรง-นายงี่เฮ้า-นางงื่อจัง แซ่ซิน+สุข.นางกัณฐรัตน์-นายสุรชัย-นส.กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง กมลทิพย์
  อุทิศ ยวงบอสโก อุดมศักดิ์ ลี้รุ่งเรืองพร / อุทิศ จอห์น เปี่ยมศักดิ์ พุทธิการันต์ พจนารถ/กานดา
  อุทิศ เทเรซา วันทนีย์-ลูซีอา องุ่น-ดอมินิกโก ลี่กั๊ก กิจเจริญ-ยอแซฟ จุ่น-อากาทา บุ้งเจ็ง+สุข.ค.ทินกร กิจเจริญ
    อุทิศ ไฟชำระ-พ่อแม่-พี่น้องที่ล่วงลับ+สุข.ค.วุฒิศักดิ์-มารีอาณัฐนันท์ ประกายเพ็ชรกุล ฐิติวรรณ
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ สมชาติ
อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม สมชาติ
    อุทิศ โรซาอนงค์-ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมักดาเลนาซิสตีองุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซาปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปิยา
    อุทิศ มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว-ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง-มารีอา จู-ยอแซฟ ธวัช ศรีสวัสดิ์-ไฟชำระ ครอบครัว
    อุทิศ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน-วิญญาณไฟชำระที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ เธียร ธีระวรรณวิไล เสาวณี/ศศิมา
    อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว / อุทิศ ค.ไล้สุวรรณ์-ค.มนตระกูล-ค.สังข์ศรีที่ล่วงลับ ครอบครัว/เปรมวดี
    อุทิศ อันตนสกุล-มารีอาปัทมา-ฟรังซิสสุรพล เลิศสุขประเสริฐ-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ครอบครัว
    อุทิศ นางวัลลภา จันทร-มารีอาสิทธิดา จันทราทิพย์-นางไพฑูรย์ อภิรัตน์ / อุทิศ Yara Maria อติวัฒน์/นิตย์สินี
    อุทิศ ปู่ย่า-ตายาย-พ่อแม่-พี่น้องหลานผู้ล่วงลับ / อุทิศ เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง ดารณี/เพียงพัชร
    อุทิศ เปโตรกิมเฮง-อันนาบุญมี-เทเรซาสุพร-ยอแซฟสมใจ-เปโตรสมคิด-อักแนสสมศรี ยงเดชาสถิตย์
    อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / อุทิศ ยอห์นบอสโก ประสิทธิ์ เพ็ญศิริ-ญาติที่ล่วงลับ เพียงพัชร/ทองชุบ
    อุทิศ อันนา เมียวตวง แซ่จัง-มารีอา เตียง-ลูซีอา เตียวสี / อุทิศ ไมเคิ้ล แอสซิ่ง-โนลีน คู

/ ครอบครัว

    อุทิศ ลำเจียก ดีประวัติ-ปิติ ศิริวิบูลย์-ไฟชำระ / อุทิศ มารีอา จุรีวัลย์-มารีอา ไหน่ซิม-เปาโล บุ้งเพ้ง

เขมลักขณ์ /