ตารางมิสซา

17
Apr

ตารางมิสซา

วันจันทร์-เสาร์
เช้า 06.00 น. เย็น 17.30 น. วันเสาร์มีพิธีนพวารนิจจานุเคราะห์ก่อนมิสซา

วันอาทิตย์
06.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ทุกรอบมิสซาเป็นภาษาไทย

ตารางมิสซาประจำสัปดาห์

15 อาทิตย์ อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.วีรยุทธ สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  สุข. เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักดิ์ศรี-อักแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา นุชนารี
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน ประราศรี+ผู้มีพระคุณ+ญาติพี่น้องในไฟชำระ นุชนารี
    อุทิศ อันตนนิโอยูโช โอดา-เทเรซาเสริมศรี สงวนเรือง-ยอห์นบอสโกเสนีย์ เสริมศิริโรจน์ พรชัย
    อุทิศ บรูโนสมเกียรติ-เวโรนีกาเพชร-ไฟชำระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ มิ่ง แซ่ห่าน -/กานต์ชนิต
    อุทิศ ปู่จรรยา-ย่าจินตนาเสนีวงศ์ ณ อยุธยา-ไฟชำระ-นายจุมภฏ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ภาคินี
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เปาโล ประสิทธิ์ ทองเหวียง  
    อุทิศ โยแซฟ กิมเชี้ยง แซ่ลิ้ม / อุทิศ อันนา เล็ก รอดวินิด ลูกหลาน/รัตนา
08.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ ไฟชำระ – วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-เทเรซาเทพิน สายเสวีกุล + สุข. ฉันทนาพร วัฒนายิ่งสมสุข นงลักษณ์
  อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชโรทัย-อรพรรณ –ยายทองหล่อ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนานงลักษณ์ อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกาประเสริฐ-มารีอาสร้อย-ลูซีอาอำไพ-อันนาอำภา-อุทิศ ไฟชำระ + สุข.อันนานุชรี อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์+สุข. อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศพ่อเชื้อ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย
  อุทิศ พระเจ้าอยู่หัว ร.9 / สุข.มารีอาโรซารี เพียงพัชร ศิริยง+ไฟชำระ /อุทิศ เปาโลกลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง เพียงพัชร/พิณมาศ
  อุทิศ เปโตรวิชาญ หอวิจิตร / สุข.อักแนสวาสนา-ยอแซฟ ศราวุฒิ หอวิจิตร-ธนัช-พิรชัช ฉัตรชยางกูร ศิริภัค
  อุทิศ มารีอา ดรุณี แสงประกาย-มารีอา ศรีกันยา โพธิหิรัญ / อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคันธา-ไฟชำระ -/ปราณี
  อุทิศ อากง-อาม่า-บรรพชน-ไฟชำระ-ผู้เสียชีวิตในรพ.เซนต์หลุยส์-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง บวรภัส
  อุทิศ ยวง เชาว์-นางบังอร จงมั่นคง-มารีอา กานดา กิรติกมล-นส.วันทนา เทสวงนนท์ ปิยะ
  อุทิศ แอนโทนี สุวัฒน์-นางจุไร ธีระชัยกุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจักร-ไฟชำระ ยูถิกา
10.00 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
อุทิศ ซิสเวสเตอร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากาปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล นริญญา
  อุทิศ แอนโทนีตันบุญยัง-เบเนดิกโตตันบุญกวง-มักดาเลนาประยงค์-มากาเร็ตมณี-โยอันนาโกมุยเกียวตัน-มากาเร็ตมณี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-ไฟชำระ
    สุข. ฟิลลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ มารีอาเทเรซา จู เอกสาโรจน์ -/ครอบครัว
    อุทิศ. เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกัสติน อานุเทพ-สตีเฟน / อุทิศ เปาโล ชาติชาย-ลอเลนเต บุญชื้น จีนจำรัส -/โชติ
    อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย / อุทิศ เทเรซา อารมณ์ ดวงพระทัย ครอบครัว/วราภรณ์
    อุทิศ เปาโลศิลารัช-มารีอาจูฮวย-บุ้นช้อง-เปาโลสาคร-มารีอาละมูล-ลูกาอ๊อน-ยอแซฟนพรัตน์-อันนาศิริกาญจน์-ยอแซฟ อดิศักดิ์-เทเรซา บงกช-สุดารัตน์-ไฟชำระ+สุข.อันนา ณมนพรรณ-ครอบครัว ณมนพรรณ์
    อุทิศ ลูกา ชื่น ทิพยาณานุกูล-อักแนส ฮุงกี แซ่ลี้ / อุทิศ มารีอา จุรีวัลย์-มารีอา ไหน่ซิม-เปาโล บุ้งเพ้ง เพ็ญศรี/-
    อุทิศ ยอแซฟ บุญชัย อัศวชาติชาญชัย+สุข.ค.มารีอา ประภาภรณ์ อัศวชาติชาญชัย / อุทิศ ไฟชำระ ธันยทิพย์/แมน
    อุทิศ ยอแซฟ ประเสริฐ สาลีพิมล-มารีอา ปทุม นิลอร่าม-ไฟชำระ+สุข.มารีอา มณี-อันนา ชนิตา สาลีพิมล เมตตา
  อุทิศ ผู้ล่วงลับ ค.วัฒนโยธิน-ค.ทองสุโชติ+สุข.นส.ปกกมล วัฒนโยธิน / อุทิศ เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล ปกกมล/ชนิดา
    อุทิศ ยอห์นบัปติส นรินทร์-เปาโล ยุทธนา ศิริวิริยานันท์ / อุทิศ เทเรซา สำอางค์ วิวัฒนเวช ครอบครัว/ชัยฤกษ์
12.00 น. คพ.สมภพ สุข.สำหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน วัด
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ไฟชำระ ตู้ทานวัด
  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ สงวน
16 จันทร์ น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และ น.ซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์แคร์โรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  สุข.ค.มารีอา โยเซฟิน อารีรัตน์ สิทธิเดช-ลูก / สุข.นางลัดดา-ค.ลีสวัสดิ์ตระกูล / สุข.คุณปวณัฐ อารีรัตน์/สมเดช/-
  สุข.ค.ยอแซฟ อนันต์-มารีอา ไวปิง ตันติเสรีเจริญ / สุข.ยอแซฟ สมหมาย ฮุงหวล ไวปิง/สมหมาย
  อุทิศ ยวง ย่งเฮง-เปโตร สมเกียรติ-ยอแซฟ สมบูรณ์-มารีอา รุ่งมณี ลีสวัสดิ์ตระกูล-ไฟชำระ สมเดช
  อุทิศ ยอห์น โชติพงษ์ เรืองวิวัฒนกิจ / อุทิศ เปโตร จินคุง แซ่เอียว-อันนา เช็งเฮียง แซ่อุน ดำรงค์/จรูญ
    อุทิศ Maria Vanna-Marcellina Marasri Xavier-Antonio จำรูญ พรสัจจา / อุทิศ เปาโล บุญสืบ กิจทวี
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย / อุทิศ ลูกา ชื่น ทิพยาณานุกูล-อักแนส ฮุงกี แซ่ลี้ ครอบครัว/เพ็ญศรี
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ อันตน เกษม-ยอแซฟ วิรัช เอี่ยมรานนท์ -/จรูญ
  อุทิศ อันตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอห์นบอสโก เสนีย์ เสริมศิริโรจน์ ครอบครัว
  อุทิศ มาร์ธา นราพร หาญวจนวงศ์ / อุทิศ ฟรังซิส สว่าง-เซซีลีอา ส้มเกลี้ยง สมพงษ์/จันทนา
  อุทิศ มารีอา รุ่งมณี-ยอแซฟ สมบูรณ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล / อุทิศ FEHDAD J.JOVER ลัดดา/MARIA
  อุทิศ คุณพัชราพร / อุทิศ แคทธารีนา จุไรรัตน์ ถิระมัย / อุทิศ เกรโกรี ปิติ บุญตันรัตน์ สุรางค์/จรูญ/
17  อังคาร น.โรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
    สุข.ค.มารีอา โยเซฟิน อารีรัตน์ สิทธิเดช-ลูก / สุข. SIMON LEE-FAMILY / สุข.คุณปริญญา อารีรัตน์/SIMON/-
    โมทนาคุณพระ+สุข.ค.มารีอา มาลินี ชูวิทย์ / สุข.มารีอา มาลัยทิพย์ กิจสมัคร มาลินี/มาลัยทิพย์
    สุข. คุณหมวย-ศิริวิทย์-ค.เสรีวงศ์-ผู้มีพระคุณ-ตามประสงค์ผู้ขอ / สุข.ค.นางมณีวรรณ์ แสงนนท์ ศิริวิทย์/มณีวรรณ์
    อุทิศ เยโนเวฟาสุรีย์พร ลิขิตวรการกุล-ซิสเตอร์มากาเร็ตเย็นจิต ประสูตร์แสงจันทร์-ยอแซฟเกษม มัจฉาชีพ+สุข.เกศินี มัจฉาชีพ-ศรีเพ็ญ ประสูตร์แสงจันทร์ เกศินี
    อุทิศ คุณพ่อจำเนียร ชูรักษา / อุทิศ บรรพบุรุษ-ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ+สุข.ปกรณ์-เจี๊ยบ-ผู้มีพระคุณทุกท่าน ผุสดี/นอย
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย / อุทิศ ลูกา ชื่น ทิพยาณานุกูล-อักแนส ฮุงกี แซ่ลี้ ครอบครัว/เพ็ญศรี
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ -/ครอบครัว
    อุทิศ ปู่ย่า-ตายาย-พ่อแม่-ญาติพี่น้อง+สุข.ค.พิชัย รัตตมณี-ภรรยา / อุทิศ เปาโล จ๊ะเจ๊ อรุณขอบเขต พิชัย/ยุพา
    อุทิศ โทมัส-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารีอา / อุทิศ ฟรังซิสโก-มารีอา-มารีอา-มารีอา / อุทิศ ไฟชำระ
    อุทิศ แบรนเด้น ยงสิน ติรชัยมงคล-แอกแนส ปุญญนุช อึ้งชูศักดิ์ / อุทิศ ยอแซฟ เทียนชัย-แอกแนส สุดา อึ้งชูศักดิ์  
    อุทิศ เปาโล ชาญชัย-มารีอา ประภาศรี-อัลเยลา นิด ชาญนิตย์-ไฟชำระ / อุทิศ ยอแซฟ โกวิท โกสัลล์วัฒนา อรชุดา/วันชม
18 พุธ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.มารีอา พิมพิดา-มารีอา กานตรัตน์-มารีอา อมรรัตน์ พัฑฒพงศ์วัฒน์ / สุข.ครอบครัว – /มาลัย
    สุข.ค.แจ้งเสถียรสุข / สุข.มาร์ตินเดอพอแรส ชลภพ-มาร์ตินเดอตูรส์ วิชญปัณณ์ กรองทอง เกรียงศักดิ์/ครอบครัว
    สุข.ยอห์น สมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล / สุข. เทเรซา อรุณี-น้องยิ้ม วิชชุประภา / ตามประสงค์ผู้ขอ สมชาติ/ปราณี/-
    อุทิศ ยอแซฟ ประเสริฐ-มารีอา ปทุม นิลอร่าม+สุข.มารีอา มณี สาลีพิมล-อันนา สุภาพรรณ กลิ่นมณฑา สุภาพรรณ
    โมทนาคุณแม่พระ-นักบุญทั้งหลาย+อุทิศ ไฟชำระ+สุข.ค.งามฉมังทุกคน / อุทิศ เปาโล อรรณพ อ่องเอิบ ประภัสสร/จู
    อุทิศ มารีอา ประภาพร หอวิจิตร+สุข.ค.ผลประเสริฐ-ค.หอวิจิตร / อุทิศ อากาทา นิตยา คริสธานินทร์ ครอบครัว /-
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ วิญญาณผู้ล่วงลับ ค.เจริญสุข-บุญเต็ม-มัทธิอาสสุ่น-อันนาดารา สามิภักดิ์-อันนาจรูญ มนตรีกุล ณ อยุธยา รัสดา
    อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย / อุทิศ ฟรังซิสโก กิมชุน แซ่ลี้ ครอบครัว/วิมลยา
    อุทิศ ลูกา ชื่น ทิพยาณานุกูล-อักแนส ฮุงกี แซ่ลี้ / อุทิศ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ-ไฟชำระ เพ็ญศรี/สุชาติ
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ลูกา มงคล วังตาล -/สุทธาทิพย์
    อุทิศ ยอแซฟ เซี่ยะกุ่ย แซ่ก๊วย-อักแนส พัชรินทร์ ถาวรมั่นกิจการ / อุทิศ มารีอา พัฒน์ทิพร ยงวณิชย์ รัตนธร /-
    อุทิศ มารีอา สมิง-ยอแซฟ กิมเต็ก สินเจริญ / อุทิศ เปาโล ชุงเก่า แซ่ลิ้ม-โรซา วิไล สิทธิธนังกุล สุทิน/ครอบครัว
19 พฤหัสฯ น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.จิรพงษ์ สกุลวงศ์-มารีอา อรวินท์ ลวสุต-โจเซฟิน ดารณี ศิริยง-เทเรซา สริณณา อรรกยุติ พิณมาศ
    สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.คุณผดุงทอง ศิยะพงษ์ / สุข.นงชกร ยิ่งพิศิษฐ ยุพาพร/นงชกร
    สุข.ยอแซฟ มโนศักดิ์-ยอแซฟ บุญชัย ไพศาลวงศ์ดี-นายทรวง ตั้งเสรีสุข / อุทิศ ญาติที่ล่วงลับ ธัญรัฐ/ครอบครัว
    อุทิศ เธียรโกวิท ธีระวรรณวิไล / อุทิศ นายเต็กมิ้น-นางกิมหงษ์ แซ่ตั้ง-นายกัมพล กิจวิเชียรชัย ศศิมา/ครอบครัว
    อุทิศ เซซีลีอาอาทิมา-ดุสดี สีลายงค์-มารีอาสมพร สนธิรัตน์วศิน-โยเซฟหลิบมั้ง แซ่โง้ว+สุข.ค.สนธิรัตน์วศิน มาลี
อุทิศ ยวง เซ่งเฮ้า-มารีอาเซาะบ้วย-มารีอาสุทธิดา-แอนโทนีไพบูลย์-ยอแซฟป๋อไล้-มารีอาซุ่งหมวย-เปาโลจรัส-ฟรานซิสโกฉัตรชัย นิภาพร
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย / อุทิศ ลูกา ชื่น ทิพยาณานุกูล-อักแนส ฮุงกี แซ่ลี้ ครอบครัว/เพ็ญศรี
อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ แอนโทนี ไพบูลย์ โลหะวัฒนกุล -/อรยา
อุทิศ โรซา ละเมียด พิศวาส / สุข.แอนดรูส์ ณัฐชนน พิทักษ์วานิชอุดม อรทัย/เนตรนภิศ
อุทิศ อันนา บำรุง-อันเดร จำรัส-มารีอา เพ็ญศรี สังขรัตน์-ฟรังซิสโก ประสาน สิทธิประเสริฐ เนตรนภิศ
อุทิศ ไฟชำระ+สุข.ยอแซฟ วรวิทย์-มารีอาณัฐกานต์-เทเรซาวรินณา-ยอแซฟณัฐวุฒิ-มารีอานงชกร ยิ่งพิศิษฐ  
อุทิศ คุณวันยา+สุข.คุณเทวกร กึนพันธ์-ตฤณ-ณฤณ กระแสสังข์-ประยูณ อากาศวรรธนะ ครอบครัว
20 ศุกร์ น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ / น.เปาโล จง ฮาซังและเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง-อันนา ดวงภัสสร คัมภีรญาณ / สุข.ค.สัมพันธ์ ตั้งถาวร ดารณี/ –
    สุข.มารีอา อรวินท์ ลวสุต-อันนา สุมาลี พานิชศุภผล / สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง ดารณี/เพียงพัชร
    สุข.มารีอา นิภาพร-มารีอา วันทา โลหะวัฒนกุล-มารีอา ภาคินี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา-ค.โลหะวัฒนกุล Amy Loh
    อุทิศ เซลิน มัลลิกา นพรัตน์ / อุทิศ มารีอา ชมพูนุช ไพศาลวงศ์ดี / อุทิศ ไฟชำระ มันฑนา/ธัญรัฐ/รัชฎา
    อุทิศ ยาโกเบ สนั่น จิระวันชัยกุล-เข็ม ทนงูเหลือม+สุข.อากาทา เค็ง-ค.จิระวันชัยกุล-ค.พฤฒิธาดา อุณากร
    อุทิศ ศจ.สัมฤทธิ์ เลี่ยมเพชรรัตน์ / อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว-ไฟชำระ ณัทรภัทร/ครอบครัว
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
    อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย / อุทิศ ลูกา ชื่น ทิพยาณานุกูล-อักแนส ฮุงกี แซ่ลี้ ครอบครัว/เพ็ญศรี
    อุทิศ บรูโน สมเกียรติ์-เวรอนีกา เพชร-ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ พิเชษฐ อัตถโกศล -/พรทิพย์
    อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช-เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง เพียงพัชร
    อุทิศ ไฟชำระ+สุข.มารีอาโรซารี เพียงพัชร ศิริยง / อุทิศ กิตตินันท์ ธีระวรรณวิไล เพียงพัชร/ศศิมา
    อุทิศ อาคาทา เฮ้ง อาหงู๋-เปาโล จัง เกียฮะ / อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว ลูกหลาน/ครอบครัว
21 เสาร์ น.มัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.ค.เกรกอรี่ กฤษฏ์ กาญจนบัตร / สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ กฤษฏ์ /
    สุข.ยวง เชียงเฮง แซ่ลิ้ม / สุข.ค.สมยศ-เสาวนีย์ ชื่นชม / สุข.นางมานิดา-นางวนิดา-นส.พัชริดา บุญพิเศษ วิมล/ชนิดา/ปวริศ
  สุข.ยอแซฟปิติพัฒน์-เทเรซารุจิกาญจน์-มารีอาธัญญ์นภัส-มารีอาณัฎฐ์รดา-มารีอาพิมพ์ลดา-ดอมินิโกฐานวัฒน์-มารีอาปริณดา-เทเรซารจิกาญจน์
  สุข.ค.ตั้งเจริญกิจการ-บริษัทโจแอนสเตนเลส จำกัด / ตามประสงค์ผู้ขอ / สุข.ค.ลพสัตถยุทธ-ค.เจริญสุข เฉลิมชัย / /
  อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง / อุทิศ นายบุญส่ง หงษ์สุวรรณ พิณมาศ/วิไลวรรณ
  อุทิศ แอนโทนี่ ไพบูลย์ โลหะวัฒนกุล-ไฟชำระ / อุทิศ อักแนส เง็กเกียว แซ่เตียว วันทา/วิไลวรรณ
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ สมชาติ
อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม สมชาติ
    อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย / อุทิศ ลูกา ชื่น ทิพยาณานุกูล-อักแนส ฮุงกี แซ่ลี้ ครอบครัว/เพ็ญศรี
    อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกา ประเสริฐ อานามนารถ+สุข.ค.ปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปิยา
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ หลุยส์ อำพล หะรินสุต
    อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน เสาวณี
    อุทิศ นายไพรัช บุญพิเศษ-นางนภา ภัทรจารีสกุล-นายหวัง-นางทองม้วน ครจำนงค์ ปวริศ
    อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส ศกุนะสิงห์ Anton
    อุทิศ ยอแซฟ บุ้งสุย แซ่เอี้ย-มารีอา ชุดาพร เอมทรัพย์ / อุทิศ ยวงบัปติสตา วิเศษ-มารีอา มาลี วัฒนโยธิน ศิริวรรณ/ครอบครัว
    อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ สุรินทร์ น้ำทรัพย์อนันตร-ญาติพี่น้อง-มิตรสหาย-พ่อ ร.9-ครูอาจารย์-ไฟชำระทุกดวง ครอบครัว
    อุทิศ ปู่จรรยา-ย่าจินตนา-พ่อจุมภฏ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา-ไฟชำระ ภาคินี