ตารางมิสซา

17
Apr

ตารางมิสซา

วันจันทร์-เสาร์
เช้า 06.00 น. เย็น 17.30 น. วันเสาร์มีพิธีนพวารนิจจานุเคราะห์ก่อนมิสซา

วันอาทิตย์
06.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ทุกรอบมิสซาเป็นภาษาไทย

ตารางมิสซาประจำสัปดาห์

16 อาทิตย์ อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.วินัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  สุข. เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักดิ์ศรี-อักแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา นุชนารี
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน ประราศรี+ผู้มีพระคุณ+ญาติพี่น้องในไฟชำระ นุชนารี
    สุข.ค.โรซา ขางิ้ม แซ่ล้อ / สุข.นางมานิดา บุญพิเศษ / สุข.เกรกอรี่ กฤษฎ์ กาญจนบัตร /ปวริศ/กฤษฎ์
    สุข.กัญญ์กัณยา ลิมาชาน / สุข.ยอห์นบัปติสตา สมศักดิ์ สัจจะวัชรสิทธิ์-อันนา นิภา หอมประทุม นาฎวรางค์ /
    สุข.นส.เบญจวรรณ สิริมงคลธนากร / สุข.ค.เลิศไพศาลวงศ์ /สุข.ค.เทเรซา นุศรา เจียมสมาน เบญจวรรณ/สุกิจ/
    สุข.นายสุปิติ พิเชียรพงษ์ / สุข.นางลัดดา-ค.ลีสวัสดิ์ตระกูล / สุข.มาเซอร์เทเรซา ทิพวรรณ ตั้งถาวร สุรี/สมเดช/
08.00 น. คพ.สมภพ อุทิศ ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-เทเรซาเทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉันทนาพร วัฒนายิ่งสมสุข นงลักษณ์
  อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชโรทัย-อรพรรณ –ยายทองหล่อ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนานงลักษณ์ อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกาประเสริฐ-มารีอาสร้อย-ลูซีอาอำไพ-อันนาอำภา-อุทิศ ไฟชำระ + สุข.อันนานุชรี อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์+สุข. อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศพ่อเชื้อ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย
  อุทิศ มารีอา ศศิธร สงวนสัตย์ / อุทิศ นายสุนทร ใหม่วงศ์ธำรง+สุข.ค.ใหม่วงศ์ธำรง มานพ/กมลทิพย์
  อุทิศ อีวอน วัฒนา ตัณท์เกยูร / อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-ไฟชำระ-บรรพบุรุษ-ญาติพี่น้อง-ผู้มีพระคุณ สุทธาทิพย์/บวรภัส
  อุทิศ เซอร์ชองบัปติส สุดประเสริฐ / อุทิศ ไฟชำระทุกดวง-ยอแซฟ เทียนชัย-แอกแนส สุดา อึ้งชูศักดิ์ มันฑนา /
  อุทิศ ไฟชำระ-ยาโกเบสนั่น จิระวันชัยกุล-พ่อยอด ไกรงาม-เข็ม ทนงูเหลือม+สุข.ค.พฤฒิธาดา-ค.จิระวันชัยกุล-ประเทศไทย-ประเทศจีน อุณากร
10.00 น. คพ.วีรยุทธ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
  อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ สมชาติ
    อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม สมชาติ
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ ปัทมา/ครอบครัว
    อุทิศ มารีอา เซียมเฮียง แซ่ฮ้อ / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ ครอบครัว /
    อุทิศ เบอร์นาแด๊ตวารินทร์+สุข.ออกัสตินอานุเทพ-สตีเฟน-ฟิลลิกซ์มานิตย์-เบอร์นาร์ดมานะ-เทเรซาวารี-คริสติน่าวีรวรรณ
    อุทิศ แอนโทนีตันบุญยัง-เบเนดิกโตตันบุญกวง-มารีอามักดาเลนาประยงค์-มากาเร็ตมณี-โยอันนาโกมุยเกียวตัน-มากาเร็ตโกมุยเตียง-อาลิซาเบธโกว์-มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-ไฟชำระ
    อุทิศ เทเรซา ฮุ่ยเกียง แซ่ตั้ง-โจอี้-ไฟชำระ+สุข.ยอแซฟ เซ่งฮก แซ่ลี้ / อุทิศ มารีอา ไอ๊ไน้ ตั้งสุริยาไพศาล ณิชาดา /
    อุทิศ ซีสเวสเตอร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากาปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล นริญญา
    อุทิศ มารีอาต่วน ภิญโญ-เอากุสติโนบุ้นเซ้ง แซ่ปั้ง-ยวงสมบูรณ์-รอซาบุษบา-เยนอเวฟาลัดดา ภิญโญ นิวัติ
    อุทิศ ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจ.โคราช / อุทิศ ยวงบัปติสตา ยิ้ว สุเสรีชัย+สุข.ค.สุเสรีชัย สุกัญญา/สมศักดิ์
    อุทิศ มารีอา เมรี่ แซ่ฉั่ว-ชาลี เกียล็อค แซ่ลิ้ม-มาร์ติน บุญชัย ก้องเกียรติยศ / อุทิศ คุณYara Maria ภิญญดา/นิตย์สินี
    อุทิศ ยวงฮุง-มารีอาศรวรรณ เลิศเสริมสุข+สุข.สกอลติกาหรรษทาน-ยอแซฟรหัสธรรม-มารีอาปัญจรี เลิศเสริมสุข-มารีอาเอี่ยวอี่ แซ่ลิ้ม ไชยวัฒน์
    อุทิศ อันเดรเสนาะ-อานัตตาซีอาสมหมาย-เทเรซาศรีกัญญา-มารีอาชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร ดวงตา
  อุทิศ เปโตรสมนึก-เทเรซามาลี จันทะชา-ยอแซฟหวูวั่น-ไฟชำระ+สุข.ค.จันทะชา-ผู้มีพระคุณ นิรันดร์
    อุทิศ สมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ล่วงลับ / อุทิศ จารวี ทองบริบูรณ์-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง นุศรา/พิณมาศ
12.00 น. คพ.พรชัย สุข.สำหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน วัด
    อุทิศ แบรนเด้น ยงสิน ติรชัยมงคล-แอกแนส ปุญญนุช อึ้งชูศักดิ์-โทมัส-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารีอา
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ไฟชำระ / อุทิศ มาร์ธา นราพร หาญวจนวงศ์ / อุทิศ เปาโล จุ่งฮวด แซ่ลิ้ม ตู้ทานวัด/สมพงษ์/
    อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ สงวน
  อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ มารีอา ลี้บุ้นกุน ปัทมา/ครอบครัว/
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ไฟชำระทุกดวง+สุข.ค.เอียมรานนท์ / สุพร
  อุทิศ เปาโล ชุงเก่า แซ่ลิ้ม-โรซา วิไล สิทธิธนังกุล-เทเรซา สุดา ลิขิตธรรม / อุทิศ เปโตร ประวิทย์ สุจฉายา / สุกัญญา
  อุทิศ เปาโล เป๋งปัก แซ่โง้ว+สุข.ยอแซฟ วิชัย หงษ์สิทธิวงศ์ / อุทิศ มารีอา ลั้งเจ็ง แซ่ตั้ง ปัญจรัศม์/สมบูรณ์
  อุทิศ คุณพ่อ-คุณแม่-อาเมย-อาปา+สุข.ค.ภิรมย์พรินทร์ทุกคน-ตามประสงค์ผู้ขอ วราภรณ์
  อุทิศ ไฟชำระ+สุข.ยอแซฟวรวิทย์-มารีอาณัฐกานต์-เทเรซาวรินณา-ยอแซฟณัฐวุฒิ-มารีอานงชกร ยิ่งพิศิษฐ
17 จันทร์ น.เจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์ เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.วีรยุทธ สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  สุข.ยอแซฟ วัชรินทร์ ประราศรี-อันนา มลฤทัย ดกชาฝ้าย –อักแนส วชิรญาณ์ ประราศรี
  สุข.นางลัดดา-ค.ลีสวัสดิ์ตระกูล / สุข.มารีอา วันทิตา สุนพิชัย / สุข.ยอแซฟ วันชัย สันติเจริญกุล สมเดช/อาทิตย์/
  โมทนาคุณพระ+สุข.ค.เกรกอรี่ กฤษฎ์ กาญจนบัตร / สุข.ค.เวทย์ศิริยานันท์-ค.นันทพันธ์-นายณัฐพงษ์ นันทพันธ์ กฤษฎ์/อภิญญา
  อุทิศ ยวง ย่งเฮง-ยอแซฟ สมบูรณ์-มารีอา รุ่งมณี-เปรโต สมเกียรติ ลีสวัสดิ์ตระกูล-ไฟชำระ ลัดดา
    โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ทารกผู้วิมล-ไฟชำระ / อุทิศ เทเรซา ตติยา ชัยยา ครอบครัว/วันทิตา
    สุข.มารีอา พิมพิดา-มารีอา กานตรัตน์-มารีอา อมรรัตน์ พัทฒพงศ์วัฒน์ / สุข.ยอแซฟ ไอสิ่ง-มารีอา จู อมรรัตน์/แฉล้ม
    สุข.ค.กุลสันตีพงศ์-ค.เมฆโต / สุข.เทเรซา สุภาภรณ์-อันนามารี สุพจี ศิริยง สุรพงษ์/เพียงพัชร
    สุข.โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง-อันนา สุมาลี พานิชศุภผล / สุข.มัทธิว ธนกฤต-คริสตชนทุกคน ดารณี/ธนกฤต
    อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติมิตร-ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ+สุข.ผู้มีพระคุณ-ชาวโคราช-ตามประสงค์ผู้ขอ
    อุทิศ มารีอา เน้ย-เปาโล ตั้งอิม-อันตน สว่าง แซ่ลิ้ม-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง สุวรรณา
    อุทิศ ร.ท.ไพรินทร์ จันทศาสตร์-ทวดเชงเพียว-ทวดกิมไล้ / อุทิศ เทเรซา สำอางค์ วิวัฒนเวช อมรพรรณ/ชัยฤกษ์
17.30 น. คพ.พรชัย อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ ปัทมา/ครอบครัว
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ นางกุลจิรา เจิดจรรยาพงศ์-ไฟชำระ / วีณา
    อุทิศ ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจ.โคราช+สุข.ประชากรโลก / ตามประสงค์ผู้ขอ เจียนดา/ณัตยา
    อุทิศ ยวงฮุง-มารีอาศรวรรณ เลิศเสริมสุข+สุข.สกอลติกาหรรษทาน-ยอแซฟรหัสธรรม-มารีอาปัญจรี เลิศเสริมสุข-มารีอาเอี่ยวอี่ แซ่ลิ้ม ไชยวัฒน์
    อุทิศ มารีอามักดาเลนา สวัสดิ์ สิริสุทธ์-มารีอา สงวน พีรพันธ์+สุข.อิสรา รุ่งศิริชัยรัตน์ อิสรา
    อุทิศ ยอแซฟ ยอด-มารีอา วัฒนา-ยอแซฟ อนุชา-คุณมานพ วัชราเกียรติ / อุทิศ เด็กที่ถูกทำแท้ง มาลี/กานต์ชนิต
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ ปัทมา /
    อุทิศ เทเรซา ยุพา-นายสุมิตร-เทเรซา โศรยา จารุจงกลวงศ์-บรรพบุรุษ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ศรวณีย์
18  อังคาร สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.วีรยุทธ สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
    สุข.ณัฐชานันท์ ธนาเศรษฐ์ทวี / สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.คุณพัชรี เงินบำรุง / สุข.นางสุนิภา ใจกล้า ณัฐชานันท์/ยุพาพร/
    สุข.ค.วชิรโกเมนกุล / สุข.มารีอา นราลิตา เจฟฟรีส์-Anthony Jeffreys / อุทิศ อากาทา นิตยา คริสธานินทร์ ก่อเกียรติ/นราลิตา/
    สุข.ยอห์นพอล พูนภัทร วสุพงศ์พิพัฒน์-น้ำผึ้ง มัสยวาณิช / สุข.มารีอา วิไลลักษณ์ เต็มสุขอนันต์ / วิไลลักษณ์
    อุทิศ ยวง ย่งเฮง-ยอแซฟ สมบูรณ์-มารีอา รุ่งมณี-เปรโต สมเกียรติ ลีสวัสดิ์ตระกูล-ไฟชำระ สมเดช
    โมทนาคุณแม่พระ+อุทิศ ทารกผู้วิมล-ไฟชำระ / อุทิศ นายปริวรรต จรัสเรืองนิล ครอบครัว/สิทธิพร
อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ ฟรังซิสโกกิมชุน แซ่ลี้ ปัทมา/ครอบครัว/วิมลยา
    อุทิศ ยอแซฟ อติพงศ์ พงศ์หว่าน-ญาติมิตรผู้ล่วงลับ / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ เสาวณี /
    อุทิศ ยายมะลิ ชีพชล+สุข.แม่สุรินทร์ แย้มศิริ / อุทิศ อันนา กิมเฮียง แซ่จึง-ยวง สมหวัง แก้วเนรมิตร สุรไชย/ครอบครัว
    อุทิศ นายเฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์-ยายสำราญ กายราช-คุณธีระ ธีรานุวัฒน์-ยายวิมาน อุดมเดช อภิญญา
    อุทิศ มารีอา พรรณา-ชาร์ล ธงชัย วิทยปรีชา-โยแซฟ ชูเกียรติ เหมันตกุล+สุข.คลาร่า-เฟอเดริก วิวัฒน์ เปียร์ วิลาวัลน์
    อุทิศ เปโตร ประธาน-มารีอา สงวนศรี หงษ์สิทธิวงศ์ / อุทิศ แอนโทนี ไพบูลย์ โลหะวัฒนกุล วีรวัฒน์/อรยา
17.30 น.  

งดมิสซา (เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ)

19 พุธ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. งดมิสซา (เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ)
17.30 น. งดมิสซา (เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ)
20 พฤหัสฯ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. งดมิสซา (เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ)
17.30 น.   งดมิสซา (เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ)
21 ศุกร์ น.เปโตร ดามีอาโน พระสังฆราชและนักปราชญ์ เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.วีรยุทธ สุข.ยอแซฟ ธวัช-เทเรซา สุภาพร-ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช-ยอห์น กฤตธนัช ธีรวชิรกุล ธวัช
    อุทิศ เปาโล ชัยนันท์ วิวัฒนเวช / อุทิศ บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร-เวโรนีกา เพ็ชร พรรณศิริ-ไฟชำระ สนิท/สิทธิพงศ์
    สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
    สำหรับ เปโตร ณัฏฐ์ภัค สมงาม / สุข.เทเรซา ศรวณีย์ ภัทรพรชัยวัฒน์ สรัญญา/ศรวณีย์
    สุข.เทเรซา พิณมาศ-มารีอาโรซารี เพียงพัชร-อันนามารี สุพจี ศิริยง / สุข. ค.มารีศรีสวัสดิ์ พิณมาศ/ครอบครัว
    สุข.มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้-ยอแซฟ บุญเลิศ-มารีอา ตุลยดา-เทเรซา สุชานันท์ รัตนอมรกุลชัย สุชานันท์
    อุทิศ เปาโลไพจิตร-เทเรซากรจงกล นุมาวงศ์-มารีอาเซี้ยยู้ แซ่ตั้ง+สุข.ค.วงศ์สัมมาชีพ-ค.นุมาวงศ์ เอมอร
    อุทิศ ไฟชำระทุกคน+สุข.อักแนสดารารัตน์ คูประเสริฐ-คุณเพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ-ยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ-ค.อำนวย วิริยกิจจา ดารารัตน์
    อุทิศ แม่สาคร จูมคำตา / อุทิศ นายพยอม-นางวรรณา เส็งหู้-บรรพบุรุษ-ไฟชำระ-วิญญาณที่ถูกลืม ทวีศักดิ์/ธนกฤต
    อุทิศ กลอเรีย มารีอา ปลื้มจิต-ออกุสติน ปรีดา พานิชประไพ+สุข.เทเรซา นภนลินี พานิชประไพ นภนลินี
17.30 น. คพ.พรชัย อุทิศ ผู้ล่วงลับ ค.เจริญสุข-ค.บุญเต็ม-มัทธิอาสสุ่น-อันนาดารา สามิภักดิ์-อันนาจรูญ มนตรีกุล ณ อยุธยา รัสดา
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ ปัทมา /
    อุทิศ พอล พร-วินนีเฟรด วีณา โกมลกิติ / อุทิศ มีคาแอล สรชัย-ฟรังซิสกา สุคนธ์ นิลวรรณ สมหญิง /
    อุทิศ เปาโลศิลารัช-มารีอาจูฮวย-บุ้นช้อง-เปาโลสาคร-มารีอาละมูล-ลูกาอ๊อน-ยอแซฟนพรัตน์-ยอแซฟอดิศักดิ์-เทเรซาบงกช-อันนาศิริกาญจน์-สุดารัตน์-ไฟชำระ+สุข.ค.อันนาณมนพรรณ์ ณมนพรรณ์
    อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ-ไฟชำระ-เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง+สุข.มารีอาโรซารี เพียงพัชร ศิริยง เพียงพัชร
    อุทิศ หลุยส์ มณี ศิริยง / อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-ไพโรจ โกศลวุฒิกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว ดารณี/ครอบครัว
    อุทิศ เปโตร หวอง-มารีอา พรรณธิกา ถ้ำสูงเนิน / อุทิศ ยอแซฟ มาลี คำผม-มอนิกา หวัน ปะขะเต / นราลิตา
    อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส-ศกุนะสิงห์ / อุทิศ เซลิน มัลลิกา นพรัตน์ Anton/มันทนา
    อุทิศ มารีอา มาลี-เปรโตร เกษม-เทเรซา เมตตา ไหนสืบตระกูล / อุทิศ มารีอาพัฒน์ทิพร ยงวณิชย์ ณัฐชานันท์ /
    อุทิศ ฟรังซิสโก-มารีอา-มารีอา-มารีอา / อุทิศ โยแซฟ กิมเชี้ยง แซ่ลิ้ม / อุทิศ โจ้ บุญเจริญ /ลูกหลาน/รัชฎา
22 เสาร์ ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.วีรยุทธ สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
    อุทิศ เปาโล กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง / อุทิศ เปาโล ชัยนันท์ วิวัฒนเวช พิณมาศ/มาลี
    อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว / อุทิศ ยวง อุ่ยชุ้ง แซ่เตี่ย-มารีอา ชื่นชม พงษ์ประภาชื่น ครอบครัว/ธวัชชัย
    อุทิศ ไฟชำระทุกดวง+สุข.เปโตร พิจารณ์-อันนา อัจฉรียา เชาวพัฒนวงศ์-ครอบครัว / อุทิศ ไฟชำระ พิจารณ์/ธิรัณสนี
    อุทิศ มารีอา จุรีวัลย์-มารีอา ไหน่ซิม-เปาโล บุ้งเพ้ง / อุทิศ มารีอา อึ้ง อาลิง-ทัดเดว ลิ้ม หยู่ตั๊ก / ลูกหลาน
    อุทิศ ยอแซฟมารีย์ สุนทร-เซซีลีอา จำปี สันธนะวนิช+สุข.เทเรซา อุทัยวรรณ บุณยานันทน์-มารีอา จารุณี สันธนะวนิช ช่อทิพย์
    อุทิศ อันตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอห์นบอสโก เสนีย์ เสริมศิริโรจน์ ครอบครัว
17.30 น. คพ.พรชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ สมชาติ
อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม สมชาติ
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ คริสติน่า อุษณีย์ วงศ์ศิริวัฒนา / อุทิศ สายทอง จีนพวด-ไฟชำระทุกดวง ปัทมา/ครอบครัว/ธวัช
    อุทิศ โรซาอนงค์-ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมักดาเลนาซิสตีองุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซาปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปิยา
    อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-พ่อแม่ทั้ง2ฝ่าย-พี่ๆที่ล่วงลับ+สุข.ค.มารีอาสุวิมล-ธวัช พาราพันธกุล-ค.มารีอาสุวิไล-วิมล วินารักษ์วงศ์ เสาวณี
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ นายประทีป นิจนันท์  
    อุทิศ เทเรซา บุญส่ง ไม่รู้จบ-บรรพบุรุษ-ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ / อุทิศ มารีอา ลัดดา ขลุ่ยประเสริฐ ธัญญวิทย์/ภกร
    อุทิศ ยอแซฟ อภิชาติ รุ่งศิริชัยรัตน์-มารีอามักดาเลนา สวัสดิ์ สิริสุทธิ์-ไฟชำระ อภิรดี
    อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส-ศกุนะสิงห์ / อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร Anton/กัญญิกา
    อุทิศ ยวง เชาว์-นางบังอร จงมั่นคง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วันทนา เทสวงนนท์-ไฟชำระ ปิยะ
    อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคันธา-ไฟชำระ / อุทิศ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-ผู้ประสบเหตุจากเหตุการ์โคราช ปราณี/อัจฉรีย์
    อุทิศ แอนโทนี สุวัฒน์-นางจุไร ธีระชัยกุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจักร-ไฟชำระ ยูถิกา
    อุทิศ นายภูเมศ สุสุนทร-ญาติ+สุข.ค.มารีอา ณีรนุช สุสุนทร / อุทิศ นิโคลัส สมพงษ์-มารีย์อาสมใจ-นายสมบูรณ์ กุมมาระกะ ณีรนุช /
    อุทิศ อากงล้อกิมแซ-อาม่าล้อเซียมจวง-อาม่า-ยวงบัปติสตากฤต-ยวงบัปติสตาวิวัฒน์-ยวงบัปติสตาวิสาทร ครอบครัว
    อุทิศ ไฟชำระ+สุข.เปโตรสุทิน-เปาโลนัทธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีนเยาวมาลย์ อ่วมเทศ-เทเรซารัชณีพรรณ กูบทอง เยาวมาลย์