เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม2019

สมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์

สุขสันต์วันคริสต์มาส วันพระคริสต์แสดงองค์ วันพระคริสตประจักษ์

        วันที่โลกพบกับความจริงปรากฏทั้งสิ่งที่พระคัมภีร์ตรัสบอก บรรดานักปราชญ์จากทิศตะวันออกพบกับตำราดวงดาวอัศจรรย์ที่นำทางพวกท่านมาพบพระกุมารนอนในรางหญ้าอยู่พร้อมหน้ากันกับแม่พระมารีย์และนักบุญยอแซฟ พร้อมกันนี้จึงนำทองคำ กำยายและมดยอบถวายเป็นเครื่องบรรณาการหมายถึงการมอบตัวของท่านเองแด่พระกุมาร

        นักปราชญ์ทั้งสามเป็นใคร ถวายอะไรและอย่างไร ประเด็นสำคัญคือการออกเดินทางไกลเพื่อนำของถวายอันประเสริฐและมีค่าทางด้านจิตใจแทนคนทั้งโลก เพื่อยืนยันการมาบังเกิดของพระองค์เพื่อเป็นมอบเป็นสินไถ่ในการช่วยมนุษย์ให้รอด สมตามที่พระคัมภีร์เผยแสดงให้เรารู้ว่าพระเจ้าได้กระทำตามพันธสัญญา

+ MELCHIOR ทองคำ+ GASPARมดยอบ+ BALTHASARกำยาน

        ให้เราเป็นเหมือนนักปราชญ์ค้นคว้าหาความจริงจากพระวาจาในพระคัมภีร์เพื่อให้ความสว่างดุจดาวดวงนั้นนำทางได้พบพระกุมารเยซู เพื่อช่วยพระองค์ประกาศข่าวดีให้ผู้อื่นรู้ต่อไปว่า...บัดนี้พระเจ้าเสด็จมาช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและพบกับสันติสุข...พาเรากลับไปหาพระบิดาเจ้าในสวรรค์…  

 

 สวัสดีปีใหม่ 2019 และสุขสันต์วันพระคริสต์แสดงองค์

ขอพระเจ้าอวยพร

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม2019

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง  “ศีลล้างบาป คือ ประกาศข่าวดี”

พี่น้องที่รัก

        หลังจากการสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์มีคำประกาศของพระศาสนจักรประเทศไทยเรื่องการฉลองวันสำคัญของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตคริสตชนของเราทุกคนดังนี้   

กำหนดวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกปีคริสตศักราช 2019

 

นับตั้งแต่ที่เราได้เข้าสู่ปีพิธีกรรมใหม่ เริ่มด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ต่อเนื่องด้วยการเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพ และสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์  มวลหมู่คริสตชนมีโอกาสได้ไตร่ตรองถึงแผนการไถ่กู้ของพระเจ้าผ่านทางการฉลองต่างๆ   ซึ่งล้วนนำพาเราให้มุ่งสู่การฉลองที่สำคัญยิ่ง นั่นคือ การฉลองธรรมล้ำลึกปัสกา  อันหมายถึง การรับทรมาน  สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า

เพื่อให้ชีวิตความเชื่อของเราก้าวเดินอย่างสอดคล้องกับจังหวะของการฉลองต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรอบปีพิธีกรรม จึงขอประกาศกำหนดวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกปีคริสตศักราช 2019ดังต่อไปนี้

ตรีวารปัสกา

วันระลึกถึงการเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า (พฤหัสศักดิ์สิทธิ์)          พฤหัสที่ 18เมษายน 2019

วันระลึกถึงพระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) ศุกร์ที่ 19เมษายน 2019

คืนตื่นเฝ้าปัสกา  (ค่ำวันเสาร์)                                เสาร์ที่ 20เมษายน 2019

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา                       อาทิตย์ที่ 21เมษายน 2019

วันสำคัญอื่น

    วันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต (พุธรับเถ้า)                               พุธที่ 6มีนาคม 2019

    วันอาทิตย์ใบลาน (เริ่มสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)                     อาทิตย์ที่ 14เมษายน 2019

    วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์                           อาทิตย์ที่ 2มิถุนายน 2019

    วันสมโภชพระจิตเจ้า                                               อาทิตย์ที่ 9มิถุนายน 2019

วันเริ่มต้นปีพิธีกรรมใหม่ ปี A (เริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ)            อาทิตย์ที่ 1ธันวาคม 2019

 

 

จึงขอให้พี่น้องได้ติดตามและร่วมพิธีกรรมซึ่งสำคัญต่อชีวิตหมู่คณะชุมชนความเชื่อของชาวเรา

                                       

ขอพระเจ้าอวยพร

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม2019

สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก

เริ่มแล้ว การเรียนคำสอนเพิ่มเติม จุดมุ่งหมายคือกลุ่มคริสตชนใหม่ๆที่ควรได้รับการเพิ่มเติมและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระเยซูประกาศข่าวดีต่อไป ผู้ลงทะเบียนไว้มีทั้งหมด 15 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้สถานที่ห้องเรียนคำสอนของเซนต์หลุยส์ เวลา 13.00-15.00 น. เมื่อได้เรียนจนจบหลักสูตรทางแผนกคำสอนของสังฆมณฑลจะมีใบประกาศรับรองให้ด้วย

กิจกรรม 365 วันเตรียม 350 ปีมิสซังสยามในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเดือนของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ช่วยพระเยซูประกาศข่าวดี เราจะรณรงค์การเป็นยุวธรรมทูต ให้เด็ก และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรม ช่วยการอ่านพระวาจา เข้าร่วมคณะนักขับร้องและช่วยถือถุงเงินถวายในมิสซาเพื่อการฝึกฝนหน้าที่สำคัญในชีวิตประจำวันต่อไป

        มิสซาในสัปดาห์นี้นอกจากวันศุกร์ต้นเดือน(1กุมภาพันธ์แล้ว) ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ตอนเช้ามิสซาประจำวัน 6.00 น.เป็นการฉลองถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร หลังจากบังเกิดมาครบ 40 วันตามธรรมประเพณีบุตรหัวปีต้องถวายให้กับพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์ ซึ่งมีความหมายถึงพระองค์เป็นความสว่างของคนทั้งโลกและเป็นข่าวดีสำหรับทุกคน(LUX MUNDI แสงธรรมส่องโลก)พระศาสนจักรยังคงรักษาธรรมเนียมการเสกเทียนเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือการตื่นเฝ้าภาวนา  จึงขอเชิญชวนพี่น้องได้เข้าร่วมพิธีมิสซาในเช้าวันเสาร์และนำเทียนหรือเทียนLED(ไฟฟ้า)ให้วางไว้กับตัวเองจะได้ไม่สับสนกับคนอื่นเมื่อได้รับการเสกแล้ว จะได้นำไปไว้ใช้สำหรับการตื่นเฝ้าภาวนาประจำบ้าน และในเย็นวันเสาร์จะเป็นมิสซาขอบพระคุณวันพระเจ้าตามปกติเหมือนวันอาทิตย์

        ขอพี่น้องได้คิดถึงพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลมีชัย ในโอกาสครบรอบ 36 ปีของการเป็นพระคาร์ดินัลซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญในการช่วยพระสันตะปาปาอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่นักบุญพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สองได้แต่งตั้งพระคุณเจ้าจนถึงทุกวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 1983/2526)

        มิสซาวันตรุษจีนประจำปีนี้ คือวันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ มิสซาเวลา 6.00และ 17.30 น.มีตามปกติ และเพิ่มพิเศษมิสซารอบเวลา 9.00 น.สุขสำราญสำหรับพี่น้องทุกท่านด้วย(หลังมิสซาแจกส้ม)

Read more...

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม2019

สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก

        ขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันผ่านทาง “ถุงทานคณะวินเซนต์เดอปอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งสิ้น 96,169.00 บาท(เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาท) ทางวัดได้ส่งมอบเพื่อให้ทางสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีช่วยฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเคยมีประสบการณ์ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในอดีตที่ผ่านมา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านด้วย

        ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ได้รับศีลกำลังเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ คุณพ่อคุณแม่และผู้เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันส่งเสริมความเป็นคริสตชนที่เจริญเติบโตด้วยพระคุณของพระจิตเจ้า ให้เป็นผู้ช่วยพระเยซูเจ้าประกาศข่าวดี พิธีกรรม กิจกรรมของวัดและองค์กรต่างๆของพระศาสนจักรอย่างเข้มแข็ง

        มิสซาตลอดสัปดาห์นี้เราจะคิดถึงพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู เป็นพิเศษ ในโอกาสครบรอบวันเกิด 90 ปี (24 มกราคม) ครบ 36 ปีสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล (2 กุมภาพันธ์)และปลายปีในเดือนธันวาคมครบศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 60 ปี ถือเป็นพระพรพิเศษที่พระประทานผ่านทางผู้ใหญ่ของพระศาสนจักร

Read more...

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์2019

สัปดาห์ที่หกเทศกาลธรรมดา

 

พี่น้องที่รัก

ใครที่เพลินเพลิน ก็เริ่มคล้อยตามกับเวลาที่เดินไปเรื่อยๆหนึ่งเดือนกับอีก 16 วันแล้ว หากนับวันเดินหน้าว่าเหลืออีกกี่วันจะหมดอายุขัยคงอยากให้เดินช้าๆอีกหน่อย เพราะรวดเร็วจริงๆ  นี่ไม่ต้องคิดอะไรอื่นดูเพียงปฏิทินฉีกทิ้งไปหนึ่งผ่าน อีก 12 วันก็ต้องถูกฉีกอีกแล้ว  อย่ามัวเผลอไผลหลับม่อยไป ตรงตามที่พระเยซูเจ้าบอกกับศิษย์ที่ให้รอพระองค์ ขณะเข้าไปในสวนมะกอกเพื่อตื่นเฝ้าภาวนาต่อพระบิดาเจ้า

ขอโอกาสให้กับเด็กๆ เพื่อฝึกเขาขึ้นมามีส่วนร่วมในพิธีกรรม ต้องอยู่หน้าเพื่อนำทาง ด้านหลังเพื่อประคับประคอง ด้านข้างเพื่อร่วมด้วยช่วยกัน อย่าปล่อยให้เดินตามลำพัง เพราะพระเยซูเจ้าในปฐมวัยต่างได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและญาติพี่น้องผู้ใหญ่  ขอบคุณสำหรับบรรดาสภาภิบาลของวัดและบรรดาผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความสำคัญและเป็นผู้ดูแลและประสานสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจระหว่างรอยต่อเชื่อมโยงและความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กๆ และผู้คุ้นเคยกับบรรยากาศเดิมๆที่คุ้นชิน

วันที่เราเป็นเด็ก เราคิดเหมือนเด็ก จนเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เลิกคิดแบบเด็ก คำสอนของนักบุญเปาโลยังคงเป็นปัจจุบันเสมอๆ และยังคงใช้ได้กับการส่งเสริมให้เด็กๆเริ่มหัดเดินเองในที่ลึกๆของสถานที่ที่จะไปประกาศข่าวดีกับพระเยซูเจ้า  ตามที่พระสันตะปาปาและเสียงเรียกร้องของพระศาสนจักรที่ผ่านพ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว

หากเรานั่งลงกับพระเยซูเจ้าที่เนินเขาเหมือนเมื่อสองพันปีที่แล้ว และสูดลมหายใจกับความสดชื่นกับอากาศแจ่มใสในวันนั้น พร้อมมีผู้คนมากมาย คงอดแปลกใจไม่ได้ว่า “ชายผู้นี้ไม่ธรรมดา” เอาทุกอย่างมาจัดไว้เพื่อมอบความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องการโฆษณาชวนเชื่อ เบอร์หมายเลขประจำตัว ภูมิหลังว่าสำเร็จอย่างไร หรือเอาตัวเองเป็นส่วนชักนำว่าฉันสำคัญอย่างไร แต่ประกาศข่าวดีอย่างมีชีวิตชีวา ยากจน หิว ร้องไห้ ถูกรังแกก็มีความสุขได้หากชีวิตกล้าเปลี่ยนแปลงกลับใจนำพระประสงค์ของพระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจมากขึ้น และเริ่มออกเดินทางติดตามพระองค์ไปกับพระองค์ รับรองได้ถึงบำเหน็จรางวัลในสวรรค์ด้วยความชื่นชมโลดเต้นยินดี

ในวันนั้น บรรดาหญิงชายทั้งผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาวต่างพิศวงอัศจรรย์ใจ รวมทั้งเด็กเล็กมากมายที่มากับพ่อแม่ผู้ใหญ่    หากในวันนี้เรากระทำเช่นเดียวกัน อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคืออิ่มอกอิ่มใจ คือสุขกายสบายใจเมื่อได้อยู่กับพระองค์ แสนสุขใจเมื่อใกล้พระองค์

พวกเขาไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียว เอาอาหารที่ติดตัวมาเล็กๆน้อยๆออกมาแบ่งปันกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้เกิดการทวีขนมปังด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่รับประทานกันจนเหลือถึงสิบสองกระบุงหากเราแต่ละคนลองย้อนกลับไปด้วยการมอบสิ่งที่มีให้กันบ้าง  รับรองได้ว่ายากจน หิว ร้องไห้ และการถูกรังแกจะเปลี่ยนไปเป็นการร้องรำทำเพลง “แสนสุขใจเมื่อใกล้พระองค์” คือการมอบให้ความสุขแก่กัน                 

ขอพระเจ้าอวยพร

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Page 1 of 3