ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

อสย.40:1-5,9-11,ทต.2:11-14,3:4-7,ลก.3:15-16,21-22

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์

 

“..ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา...”

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

 

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

อสย.60:1-6,อฟ.3:2-3ก,5-6,มธ.2:1-12

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์

 

“...พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมานมัสการพระองค์...”

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

นหม.8:2-4ก,5-6,8-10,1คร.12:12-31ก,ลก.1:1-4;4:14-21

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์

 

 “..พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน 

ประกาศการปลดปล่อยให้กับผู้ถูกจองจำ...

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

 

 พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

อสย.62:1-5,1คร.12:4-11,ยน.2:1-11

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา(วันสันติภาพสากล)

เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์

 

 “..พระเจ้าทรงเรียกเราโดยอาศัยข่าวดี  เพื่อเราจะได้รับ

พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์  องค์พระเป็นเจ้าของเรา...

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

 

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

ยรม.1:4-5,17-19,1คร.12:31-13:13,ลก.4:21-30

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

เดือนกุมภาพันธ์ ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย)

 

 “..ในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยิน...เกิดขึ้น...เป็นความจริง...

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

 

 

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

Page 1 of 3