คุณพ่อปลัด

"พระเมตตารักจากดวงตาที่เปี่ยมเมตตา"

            "มารดาปลอบโยนบุตรฉันใด เราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้น ท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็ม  ท่านทั้งหลายจะเห็น และใจของท่านจะโลดเต้นยินดี กระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อน องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอานุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรงพระพิโรธต่อบรรดาศัตรู" (อสย 66:13-14)

          ทุกครั้งที่เราได้เห็นหญ้าเขียวสดชื่น  ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่า มีน้ำมีอากาศที่ดีที่ดูแลดินให้ชุ่มชื้นและส่งผลต่อต้นหญ้าให้เขียวสดชื่นด้วยเช่นกัน  ภาพที่เราได้พบเห็น ประชากรของพระเจ้า ในหนังสือประกาศกอิสยาห์  เราพบเห็นพวกเขาได้รับการกอบกู้ ได้รับความเอาใจใส่ ได้รับความรักความคุ้มครอง

          แน่นอน ทำให้เราได้พบเห็นความรักของพระเป็นเจ้า พระเมตตารักของพระองค์ที่มีต่อเราเสมอ "ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่โอ้อวดสิ่งใดนอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัยไม้กางเขนนี้ โลก?ถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตายไปจากโลกแล้ว  นับแต่บัดนี้ อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้าอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าแล้ว" (กท 6:14,17)

          สำหรับนักบุญเปาโล ท่านได้บอกกับเราถึงความรู้สึกนึกคิดในช่วงท้ายของชีวิตของท่าน  สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านก็คือ ท่านใดพบเห็นพระเมตตารักของพระเจ้าท่านเห็นว่าความรักของพระเยซูคริสต์เจ้า  สิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดสำหรับท่าน  และท่านจะยึดเหนี่ยวไปจนตลอดชีวิต  ไม่มีอะไรที่ท่านจะโอ้อวด จะพูดถึง จะชื่นชม  มากไปกว่าพระเมตตารักที่พระมีต่อท่าน

ต่อจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน และทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์ เป็นคู่ๆ ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด  จงไปเถิด เราส่งท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขป่า  อย่านำถุงเงิน ย่ามหรือรองเท้าไปด้วย อย่าเสียเวลาทักทายผู้ใดตามทาง..... อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10:1-4,20)

          พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์บอกเรา  ยังมีพี่น้องอีกมากมายในโลก ในสังคม รอบชีวิตของเราที่ยังต้องการเพื่อนแท้ ต้องการการเอาใจใส่ ต้องการความรักและเมตตาจากพระผ่านทางชีวิตของเรา  พระองค์ทรงส่งเราไปเป็นเครื่องมือของพระองค์ เป็นหัวใจของพระองค์ เป็นดวงตาของพระองค์ เป็นเท้าของพระองค์ เป็นมือของพระองค์ ที่จะสามารถยื่นพระเมตตารักของพระที่จะดูแลเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา

          เราจึงกล้าก้าวเดินออกจากชีวิตอันอบอุ่นปลอดภัยของเรา เดินไปเถอะแบ่งปันพระเมตตารักของพระให้กับพวกเขา และจงชื่นชมยินดีเถิด เพราะชื่อของเราได้รับการจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว เพราะชีวิตของเราได้รับการต้อนรับจากพระเป็นเจ้าเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์บ้านของพระแล้ว.

 

                                                                                นกขุนทอง.