เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

สมโภชพระจิตเจ้า 

 

พี่น้องที่รัก...

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2019 นับเป็นวันครบรอบ 350 ปีของมิสซังสยาม (1669-2019) สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 แต่งตั้งให้ดินแดนของเรามีสถานะ “มิสซัง”(MISSION หรืออาจจะเขียนทับศัพท์ว่ามิซซัง)หมายถึงการมีผู้แทนของพระสันตะปาปา และสืบต่อเนื่องจนมีพระสังฆราชเป็นหัวหน้ามิสซังและยกระดับให้มีฐานะเป็นสองอัครสังฆมณฑลและเก้าสังฆมณฑลจนสืบต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้ ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  ถึงแม้ว่าจำนวนคริสตชนเป็นส่วนน้อยของประเทศ เพียงแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ แต่ทุกคนต่างยังมีความเชื่อที่เข้มแข็งและยังคงเป็นเกลือ แสงสว่างและเชื้อแป้งที่ยังคงนำพระวรสารสู่ปวงชนต่อไป

        วันวานเมื่อก่อนโน้น บรรดามิชชันนารีเดินทางมากรุงศรีอยุธยาพบคริสตชนจำนวนหลักพัน แต่วันนี้ได้เติบโตใหญ่นับได้เรือนแสน จากวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา กลายเป็นพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยอัครสังฆมณฑล 2 แห่ง สังฆมณฑล 9 แห่ง วัด 526 แห่ง จำนวนพระสงฆ์ 442 องค์ นักบวชชาย 118 คน นักบวชหญิง 1,480 คน ฆราวาสทั่วไปอีก 388,468 คน (ใครสนใจรายละเอียดต้องหาอ่านจากหนังสือที่จัดจำหน่ายข้างวัด)

        เมื่อการเริ่มต้นฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม บัดนี้พ่อขอเชิญชวนทุกท่านที่สามารถจัดซื้อหนังสืออ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และรายละเอียด จะเป็นประโยชน์และทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการช่วยพระพระเยซูประกาศพระวรสารสู่ปวงชนต่อไป ณ บริเวณสนามหญ้าเขียวข้างวัด เฉพาะอาทิตย์นี้เท่านั้น

        วันนี้เองจึงถือเป็นการเริ่มต้นการประกาศพระวรสารต่อไป โดยเริ่มต้นเรียนพระธรรมคำสอนกลุ่มผู้ใหญ่ตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาปในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ปี 2020ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. ส่วนเด็กๆที่ไม่สะดวกในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเริ่มสอนให้ในวันอาทิตย์นี้เช่นกัน เรียนครั้งละประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง 9.00-10.30 น.เพื่อการเตรียมและปรับตัวให้พร้อมเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่อไป ทั้งสองกลุ่มนี้ใช้ห้องคำสอนของวัดและโรงเรียน

        เดือนมิถุนายน ชาวเรายังคงช่วยกันนำความรักและเมตตากรุณาของพระเจ้ามอบให้กับเพื่อนพี่น้องสามกลุ่มคือเด็กนักเรียนที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน และแม่แจ่มเชียงใหม่ กับศูนย์คราลาเพื่อผู้ติดเชื้อHIV โดยรวบรวมสิ่งของและปัจจัย และจะส่งมอบให้ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ความรักความเมตตาอยู่ที่ใด พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น

        วันอาทิตย์ที่ 23 เป็นวันอาทิตย์สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ดังนั้นมิสซา รอบ 10.00 น.เป็นมิสซาอัญเชิญศีลมหาสนิทรอบวัด(แห่)และอวยพรศีลมหาสนิท ทั้งหน้าวัดพระจิตเจ้า หน้าศาลาหลุยส์มารีย์ และพระแท่นใหญ่ของวัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคน ในมิสซานี่เอง บรรดาเด็กและเยาวชนจะช่วยกันช่วยพิธีกรรม เพื่อการเป็นศิษย์พระคริสตเจริญชีวิตประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

   คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม