ตารางมิสซา

วันจันทร์-เสาร์

เช้า 06.00 น. เย็น 17.30 น. วันเสาร์มีพิธีนพวารนิจจานุเคราะห์ก่อนมิสซา

วันอาทิตย์

06.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ทุกรอบมิสซาเป็นภาษาไทย  

 

ตารางมิสซาประจำสัปดาห์

19 อาทิตย์

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.พรชัย

สุข. เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักดิ์ศรี-หลานๆ+อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน ประราศรี+ไฟชำระ

นุชนารี

 

 

สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์แคโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ

ร.ร.ซ.ล.

 

 

สุข. ฟิลลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ดมานะ-เทเรซา วารี คริสตีน่า วีรวรรณ / สุข.ออกัสติน อานุเทพ ,สตีเฟ่น +อุทิศ เบอร์นาแด็ต วารินทร์

 
 

 

สุข.ค. ฟรังซิสกา ซิ้วเกียง แซ่แพ้ / สุข. อันนาสุมาลี พานิชศุภผล-โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง

/ ดารณี

 

 

สุข. เทเรซา หัทยา ผูกเกษร / สุข. ครอบครัว สัมพันธ์

หัทยา/สัมพันธ์

 

 

สุข. คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.ยอแซฟ สุรพงษ์ เตียวเจริญ

ยุพาพร

 

 

โมทนาคุณพระเป็นเจ้า-แม่พระ-นักบุญทั้งหลาย / สุข. นายหยุก ทวีกิตติกุลและครอบครัว

สุวิมล/สมศรี

08.00 น.

คพ.สมภพ

อุทิศ ไฟชำระ – วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง + สุข. ฉันทนาพร วัฒนายิ่งสมสุข

นงลักษณ์

 

 

อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชรโรทัย-อรพรรณ –ยายทองหล่อ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนานงลักษณ์ อานามนารถ

นงลักษณ์

 

 

อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกาประเสริฐ-มารีอาสร้อย-ลูซีอาอำไพ-อันนาอำภา-อุทิศ ไฟชำระ + สุข.อันนานุชรี อานามนารถ

นงลักษณ์

 

 

อุทิศ เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์+สุข. อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศพ่อเชื้อ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.อบเชย มีภาค

เทพี/อบเชย

 

 

อุทิศ ยวง ตังเอง แซ่แพ้-โรซา กิมเอง แซ่ลี้ / อุทิศ BUSH YU

/ อรนุช

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ตั้งชุน แซ่ลิ้ม-อันนาบักเฮียง แซ่อั้ง-เปโตร ไฉ่เหลียง แซ่ลิ้ม

 
 

 

อุทิศ ไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ+สุข.เทเรซาวิไล กิมเส็ง

 
 

 

อุทิศ มารีอา ย่งชุน-มารีอา ง่วนเซี้ยม / อุทิศ ยอแซฟ เลี่ยงเกียง-มารีอา ฮุ่ยเอ็ง

 
 

 

อุทิศ ประเสริฐ หั่ง / อุทิศ ราฟาแอลมนตรี วิจิตรพร+สุข. อันตน ชิตวีร์ วิจิตรพร

ดารณี/สุมิตรา

 

 

อุทิศ อากาทาขี่เตียง แซ่เล้า-ยอแซฟ โบ๋วทง แซ่ลิ้ม / อุทิศ ไฟชำระ + ตามประสงค์ผู้ขอ

ลูก / /

10.00 น.

คพ.วีรยุทธ

อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน

รร.ซ.ล.

 

 

อุทิศ ซิสเวสเตอร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากาปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล

นริญญา

 

 

อุทิศ หลุยส์ อำพล หะรินสุต / อุทิศ คาร์โล วันชัย กิจนิมิตร

ลำยอง /

 

 

อุทิศ แอนโทนีตันบุญยัง-เบเนดิกโตตันบุญกวง-มักดาเลนาประยงค์-มากาเร็ตมณี-โยอันนาโกมุยเกียวตัน-มากาเร็ตมณี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-ไฟชำระ

 
 

 

อุทิศ เปโตร พิพัฒน์ นิตโย-อันเดร อนันต์ นิตโย + สุข. กฤตณัฐ-ศศิพิมพ์ นิตโย

กฤตณัฐ

 

 

อุทิศ บรรพบุรุษญาติมิตรผู้มีพระคุณ-ไฟชำระ+สุข.ร.10 และพระบรมวงศานุวงศ์-พ่อแม่-ผู้มีพระคุณ

อ๋า-น้อย-ยุ้ย-น้ำฝน

 

 

อุทิศ ฟรังซิสโก สกล -มารีอา อารีย์-รูธชาญ แฮตอินตอง / อุทิศ ปักฮั่ง แซ่ลี้

ปุณณภา

 

 

อุทิศ ยอแซฟ สุดใจ แดงอำพันธ์ / อุทิศ บุญญฤทธิ์ มกรางกูร

 
 

 

อุทิศ หลุยส์ ยูชั่ว แซ่อึ้ง-เทเรซากุ้ยหงส์ แซ่ลิ้ม-ยอแซฟกิมง้วน แสงสุรีย์กุลกิจ

สุนีย์

 

 

อุทิศ ประทีป พัทฆพงศ์วัฒน์-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อมรรัตน์

 

 

อุทิศ  นางหน –นายสุวรรณ น้ำเพ็ชร / อุทิศ มารีอา วิภา-ยอห์น หมุยช้วน แซ่คู

แก้ว/สุเมธ

 

 

อุทิศ เทเรซาฮุ่ยเกียง แซ่ตั้ง-อันตนเกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิต-โจอี้-ไฟชำระ+สุข.ยอแซฟ เซ่งฮก แซ่ลี้

ณิชาดา

12.00 น.

คพ.ชาญชัย

สุข.สำหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน / สุข.วันเกิดนายหยุก ทวีกิตติกุล

วัด/หยุก

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ทรง หอวิจิตร / อุทิศ คาร์โล วันชัย กิจนิมิตร

วิโรจน์ /

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ ไฟชำระ

ตู้ทานวัด

 

 

อุทิศ มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ

สงวน

 

 

อุทิศ อีวอน ทวีศรี-ยอแซฟ จำรัส-สุรศักดิ์ ตัณฑสวัสดิ์-อีวอน วัฒนา ตัณเกรยูร-ครูหว่าลี้-น้อง

ครอบครัว

20 จันทร์

น.เบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์แคโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ

ร.ร.ซ.ล.

 

 

สุข. มารีอา พิมพิดา-มารีอากานตรัตน์-มารีอาอมรรัตน์ พัฑฆพงศ์วัฒน์

อมรรัตน์

 

 

สุข. ยอแซฟ สมเกียรติ วีระทัตพันธ์ / สุข. ธารา –รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์

พงศธร/อัจฉรา

 

 

สุข. เทเรซา วิภา แพร่ศิริพุฒิพงศ์-ลูซีอา พรทิพย์ กันตะ

โสภณ

 

 

สุข. น้ำผึ้ง มัสยวาณิช-ยอห์นพอล พูนภัทร วสุพงศ์พิพัฒน์

 

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ มารีอา หงาน แซ่ก๋าน / อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ+สุข.เทเรซาวิไล กิมเส็ง

บุษยา /

 

 

อุทิศ ผู้ล่วงลับค.เจริญสุข-ค.บุญเต็ม-อันนาจรูญ มนตรีกุล ณ อยุธยา-มัทธิอาสสุ่น-อันนา ดารา สามิภักดิ์

รัสดา

 

 

อุทิศ มารีอา เรณู สุขสุถ้อย / อุทิศ อันนา สุนันท์ วีระพันธ์

นาฎวรางค์/ศศิประไพ

 

 

อุทิศ เอลิซาเบธเซซีล ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส ศกุนะสิงห์ / สุข. ร.10และพระราชินี

ANTON

 

 

อุทิศ เกรโกรี่ หวั่น วาทนเสรี / อุทิศ คาร์โล วันชัย กิจนิมิตร

บุศราภรณ์ /

 

 

อุทิศ ลูกา ชัยกิจ – ยวงประเสริฐ วิทยพูม-ยอแซฟ เซี่ยมเคว้ง แซ่ตั้ง+สุข. ค.วิทยพูม

กัลยาณี

21  อังคาร

น.คริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์และเพื่อนมรณสักขี

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข. ค.สุนพิชัย-ค.พจนพรพันธุ์-ค.ชีวนิชพันธ์ / สุข. นายคนองเดช แก้วเนรมิตร

มาลินี/ดนยา

 

 

สุข. ยออากิม ดนัยพันธ์-อันนา สายสัมพันธ์และบุตร / สุขง นส.พัชริดา บุญพิเศษ

ดนัยพันธ์/ปวริศ

 

 

สุข. ค.พึ่งผล / สุข. เทเรซา นิสราพร มานะโพน

/ นิสราพร

 

 

สุข. เทเรซา จำลอง-มาเรีย กัลยกร ธงชัย / โมทนาคุณพระ-แม่พระ

กัลยกร/วิกรม

 

 

สุข. อันนา วิไลพร สัจจวโรดม / สุข. ค.พยุงวงษ์

วิไลพร/ปาริชาติ

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ เกรโกรี่ หวั่น วาทนเสรี / อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ+สุข.เทเรซาวิไล กิมเส็ง

ทวีป

 

 

อุทิศยอแซฟ นภดล สุรทินชัยกุล / อุทิศ อาคาทา เฮ้ง อาหงู๋-เปาโล จัง เกียฮะ

ไพพรรณ/ลูกหลาน

 

 

อุทิศ เปาโล ชาติชาย จีนจำรัส / อุทิศ ลอเลนเต บุญชื้น จีนจำรัส

โชติ

 

 

อุทิศ เปาโล ชิงชัย สุวรรณรัตน์ / อุทิศ ไฟชำระทุกดวง

ศุภาดา/มารีศรีสวัสดิ์

 

 

อุทิศ อันนา เหลียงจึง แซ่เฮี้ย / อุทิศ คาร์โล วันชัย กิจนิมิตร

นัยนา /

 

 

อุทิศ Mr.John F.L.Stall-บิดามารดา-Mr.Patrich-Mrs.แมทเทิร์น Stall

ปาริชาติ

22 พุธ

น.ริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

อุทิศ นายกมล ตันไพเราะห์ / อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ+สุข.เทเรซาวิไล กิมเส็ง

เกศินี /

 

 

อุทิศ ยวงประสาน เลิศคัมภีร์ศีล-มารีอาเพ็กลั้ง แซ่โจว-เทเรซาหน่ายฟ้า แซ่บู๊-โทมัส อึ้งลุก แซ่ฝู-ญาติผู้ล่วงลับ+สุข.ค.เลิศคัมภีร์ศีล

มยุรี

 

 

อุทิศ มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ

เสาวณี

 

 

อุทิศ ยอแซฟ คุงอ้าง แซ่อึ้ง-มารีอากัลยา ศรีคคนางค์กุล-ญาติผู้ล่วงลับ

เสาวณี

 

 

อุทิศ ไฟชำระ-ยอแซฟฮ่งปิง กีรติพูนทรัพย์-อันตนสัณหกิจ สุรอมรรัตน์-มารีอาสวง พันธ์สวัสดิ์-เซซีลีอาระรื่น-เบเนดิกโต จุ้งเซ้ง แซ่ก๊วย-มารีอามารีอาศรุตวราพงศ์-มารีอากาน้า-ยอแซฟกุญจิ๋ว-มารีอาสุชาดา

ณัฏฐ์

17.30 น.

คพ.พรชัย

สุข. ลูกหลาน-ครอบครัว / สุข. ฟรังซิสกา กนกพร ตั้งธนอำรุง

ดิเรก/กนกพร

 

 

สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซาวารี-คริสตีน่า วีรวรรณ

 

 

 

สุข.ค.มารีอา สมพร-นายเล็ก เงินวิเศษ / สุข. พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สมพิศ/ครอบครัว

 

 

สุข.เทเรซาสุภาภรณ์ ศิริยง / สุข. เปโตรสมศักดิ์ ตั้งธนอำรุง

เพียงพัชร/สมศักดิ์

 

 

โมทนาพระคุณพระผู้เป็นเจ้า / สุข. เทเรซา นฤมล แซ่เจี่ย

นฤมล

23 พฤหัสฯ

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข.มารีอาคาร์แมล มาลี-ยวงบัปติสตา เชวง หวังภุชเคนทร์ / สำหรับมารีอา อรวินท์ ลวสุต

มาลี /

 

 

สุข. เปาโล ศักดิธร เอี่ยมนรางกูร / สุข. ค.เกรกอรี่ กฤษฎ์ กาญจนบัตร

อัญชลี/กฤษฎ์

 

 

สุข. ด.ช.ยอห์นปอลที่2 ภัทรดนย์ ภาเจริญสิริ

ครอบครัว

 

 

สุข.อันนา สุภาพรรณ-มณฑล กลิ่นมณฑา-มารีอา มณี สาลีพิมล

สุภาพรรณ

 

 

สุข. ค.มณีวรรณ แสงนนท์ / สุข. เทเรซา ประภาเพลิน ธงชัย

 

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ+สุข.เทเรซาวิไล กิมเส็ง

 

17.30 น.

คพ.พรชัย

สุข.เปาโล นรินทร์-แมรี่แอนด์ สายพิณ-อันนา สุดารัตน์ ฉัตรวัฒนาสกุล / สุข.วิทูร จุลไกรอานิสงฆ์

 

 

 

สุข. ค.อันตน ธานินทร์ เจียรไกรเดช / สุข. เทเรซา กรทิพย์ ตั้งธนอำรุง

วิไลวรรณ/กรทิพย์

 

 

สุข. มารีอา วันเพ็ญพร ฤทธิบุญไชย / สุข.ค.เติมทองนพคุณ-นันทิกานต์ เจริญพร

ศักดา/ณัฐวุฒิ

 

 

สุข. ค.ยุทธพร แรกชำนาญ / สุข. ปีเตอร์ อลวยเอส แอสซิ่ง

ยุทธพร/ธนากรณ์

 

 

สุข.ค.ยอแซฟ โสภณ-ฟิโลมิน่า ภริทตา พรกุลวิไล

โสภณ

24 ศุกร์

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข. อันนา ทิพรัตน์ ชำนาญกิจวนิช / สุข. ค.เกรกอรี่ กฤษฎ์ กาญจนบัตร

ทิพรัตน์/กฤษฎ์

 

 

สุข. ยอแซฟ ธนกร-เทเรซามารีอา ณิชาภา ลิมปนวุฒ์ / สุข. ค.เทเรซา นุศรา เจียมสมาน

ณิชาภา /

 

 

สุข. มารีอาพิมนิดา-มารีอา กานตรัตน์-มารีอาอมรรัตน์ พัฑฒพงศ์วัฒน์

 

 

 

สุข. ค.มารีอา นวพรรณ บุญแต้ม-ยาโกเบ ประสิทธิ์ วชิรเขื่อนขันธ์

นวพรรณ

 

 

สุข. มารอา จันทรา อำไพพรรณวิจิตร-นายวันชัย เรืองไรเลขา

มนัสนันท์

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ+สุข.เทเรซาวิไล กิมเส็ง

 

 

 

อุทิศ ผู้ล่วงลับ ค.คูประเสริฐ-ค.วิริยวิทยกิจจา + สุข. ค.ดารารัตน์-วิริยกิจจา-เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ

ดารารัตน์

 

 

อุทิศ ยวงบัปติส อุทัย รักษ์บุญยวง + สุข. มารีอา ญาณวดี รักษ์บุญยวง-นางจันทร์แจ่ม อนันตชาติ

พิชญ์ศิณี

 

 

อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซาศรีกัญญา-มารีอาชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร

ดวงตา

 

 

อุทิศ ไฟชำระ + ตามประสงค์ผู้ขอ / อุทิศ ยอแซฟ พิเชฐ พรกุลวิไล

/ / โสภณ

25 เสาร์

น.เกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา /น.เบดา พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร/ น.มารีย์มักดาลาเดปัสซี พรหมจารี

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข.น.ส.ปกกมล-พตท.วีรวัฒน์ วัฒนโยธิน

ปกกมล

 

 

สุข.ค.เปโตร สุศลธร กฤตพิทยาเวช / สุข. ค.อันนา ณมนพรรณ์

สุศลธร/ณมนพรรณ์

 

 

สุข. โยเซฟิน สมวงศ์ กฤตพิทยาเวช-ครอบครัว

สุศลธร

 

 

สุข. มาร์ตินเดอพอแรส ชลภพ-มาร์ตินเดอตูรส์ วิชญปัณณ์ กรองทอง

ครอบครัว

 

 

สุข. มารีอา นิภาพร-มารีอาวันทา โลหะวัฒนกุล-มารีอา ภาคินี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา-ค.โลหะวัฒนกุล

นิภาพร

 

 

สุข. อันนา สุมาลี พานิชศุภผล-โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง

ดารณี

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน

รร.ซ.ล.

   

อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์

สมชาติ

   

อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม

สมชาติ

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ+สุข.เทเรซาวิไล กิมเส็ง / อุทิศ มารีอา หุยลั้ง แซ่อึ้ง

/ นัยนา

 

 

อุทิศ มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ

สงวน

 

 

อุทิศ มารีอา ศิริพร-มารีอา ธัญญาพร-โยเซฟ ธเนศ ลีลาทัศนีย์นุกูล

อัฐพร

 

 

อุทิศ วรพงศ์ วิรัตน์มาลี + สุข.ค.แสงประดับ-วิรัตน์มาลี

พรสวรรค์

 

 

อุทิศ ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง / อุทิศ ยออากิม ยกซี แซ่ตัน / อุทิศ ไฟชำระ

/วิไลพร/รัตนา

 

 

อุทิศ มารีอากอแรตตี อรษา-น.พ.บุญลือ วอนขอพร

วรลัญช์

 

 

อุทิศ นายวิศิษฎ์-อักแนส อังแนส สอนประสม

ครอบครัว

 

 

อุทิศ อีวอน ทวีศรี-ยอแซฟ จำรัส-สุรศักดิ์ ตัณฑสวัสดิ์-อีวอน วัฒนา ตัณเกรยูร-ครูหว่าลี้-น้อง

ครอบครัว

 

 

อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ / อุทิศ โทมัส วิเชียร ซิมฮั้ว

ครอบครัว