Slide_Louis03 Slide_Louis01

ข่าวสารจากวัดเซนต์หลุยส์

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

ปฐก.15:5-12,17-18,ฟป.3:17-4:1,ลก.9:28ข-36

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

 

เดือนมีนาคม พบปะสังสรรค์กับองค์กรและกลุ่มทำงานของวัด 

  

 …พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด...

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

 

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

สัปดาห์ที่สองในเทศกาลมหาพรต

พี่น้องที่รัก...

        สารวัดฉบับนี้ พ่อตั้งใจเอาวาระการประชุมของสภาภิบาลวัดมาให้พี่น้องได้อ่าน เพื่อรับรู้เหมือนกันว่าตัวแทนของพี่น้องกำลังทำอะไร ประชุมเรื่องอะไร และมีอะไรที่เราสามารถมีส่วนร่วม เหมือนกับเราก็นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย  ปกติประชุมสภาภิบาลวัดประชุมในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.45-15.30 น.เกือบสองชั่วโมงหย่อนสิบห้านาที สมัยก่อนเราก็เรียกว่าสภาวัด ปัจจุบันนี้เราให้ชื่อนี้มีความหมายว่าเรากำลังทำหน้าที่หน้าช่วยอภิบาลได้ ซึ่งหมายถึงการเอาใจใส่เรื่องวิญญาณสัตบุรุษเป็นสำคัญ มากกว่าเรื่องวัตถุ แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเอาใจใส่ฝ่ายร่างกายด้วย เพราะกายและใจต้องไปด้วยกัน เพียงแต่เน้นเรื่องวิญญาณมากกว่า  ตามระเบียบข้อกำหนดของสังฆมณฑลเรื่องสภาภิบาลวัด  ให้เป็นเสียงและแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการอภิบาลวัด ซึ่งเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่มีการปกครองดูแล เทศน์สอนและช่วยให้มีความศักดิ์สิทธิ์ พร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างมีชีวิตชีวา

        “ทีนี่น่าอยู่จริง...” เราจะสร้างวิหารของพระเจ้าในจิตใจของแต่ละคนและในชุมชนของวัดเรา

 

วาระการประชุม

คณะกรรมการสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์(2018-2021)

ครั้งที่ 6 สมัยที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

วาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า ศ.5 และ ส.6 เมษายน 2019 วัดเซนต์หลุยส์และพระจิตเจ้า

1.2 คืนวันศุกร์ที่ 5 ห้องคำสอนและลานหน้าวัดพระจิตมีสอนถักใบลานเพื่อเตรียมวันอาทิตย์ใบลาน

1.3 เสาร์ที่ 30 มีนาคม ประชุมเตรียมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 14.30 น.ห้องคำสอนผู้ใหญ่

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม

          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 สมัยที่ 16

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

           3.1  กิจกรรม 365 วันของวัดเซนต์หลุยส์เตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม 

          + มี.ค.2018  ความคิดหลักอาทิตย์ที่ 24 , 31 เปิด “ขอบฟ้าใหม่”ขององค์กรและกลุ่มต่างๆของวัด

          + เม.ย.2018 มุทิตาจิตผู้อาวุโส วันอาทิตย์ที่ 7 และ 28 เมษายน โปรดศีลเจิมผู้สูงอายุนอกมิสซา

          + พ.ค.2018  รวมพลังวิถีชุมชนวัดเซนต์หลุยส์ (ก้าวต่อไป) กับ โครงการ 4 สถานีมีชีวิตชีวา

          + มิ.ย.2018  กิจเมตตาผู้ยากไร้  กำหนดวันส่งของ 2 วันอาทิตย์ และมอบของ 2 วันอาทิตย์

           3.2 ปฏิทินงานเดือนมีนาคม และเมษายน 2019

          +  5 - 6 เมษายน 2019  “24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า” สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

                   (กำหนดเวรหน้าที่ 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า)

        3.3 ติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2019 ขององค์กรและกลุ่มงานต่างๆ

วาระที่ 4  ปรึกษาหารือ

        4.1 สัมมนาประจำปี 2019 องค์กรและกลุ่มงานต่างๆของวัดเซนต์หลุยส์ สถานที่ วันเวลา

          4.2 กำหนดการสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และปาสกา ประจำปี 2019

          4.3 ตารางการฉลอง 350 ปีมิสซังสยามของวัดเซนต์หลุยส์

                   4.3.1 ระดับสังฆมณฑล

                   4.3.2 ระดับเขต

                   4.3.3 และวัด

วาระที่ 5  การเงินของสภาภิบาลวัด

วาระที่ 6  อื่นๆ (ถ้ามี)

นัดประชุมครั้งหน้า อา. ........ เมษายน2019 เวลา 13.45 น.

 พ่อเจ้าวัดเซนต์หลุยส์

Facebook วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ