Slide_Louis03 Slide_Louis01

ข่าวสารจากวัดเซนต์หลุยส์

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

กจ.14:21-27,วว.21:1-5ก,ยน.13:31-33ก,34-35

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

350 ปีมิสซังสยาม...120 ปีเซนต์หลุยส์ 63 ปีของวัด”

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

 

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม2019

สัปดาห์ที่ห้าเทศกาลปัสกา

 

พี่น้องที่รัก...

 

        วันแห่งความชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรไทยหรือมิสซังสยาม เมื่อข่าวดีของพระเจ้าได้รับการเทศนาสั่งสอนในเนื้อนาบุญของแผ่นดินสยาม นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 350 ปี ข่าวดีที่เป็นรูปธรรมคือเมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น นับแต่นี้ต่อไป ชุมชนวัดเซนต์หลุยส์จะช่วยกันทำให้พระเจ้าอยู่กับเพื่อนพี่น้องของเราให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งซ้ายขวาหน้าหลัง ทั่วทุกแห่งหนที่เราจะมีเมตตากรุณาเพื่อให้พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น UBI CARITAS,IBI DEUS EST.

        วันนี้แนวทางของการเป็นศิษย์ของพระคริสต์คือ การเจริญชีวิตอยู่ด้วยกันกับบ้านใกล้เรือนเคียง อาศัยพระวาจาทรงชีวิตทุกวันนำทาง  และแบ่งปันความรักอย่างมีเมตตากรุณา พร้อมเป็นหนึ่งเดียวกับวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมของการประทับอยู่กับพระเจ้าผู้เป็นองค์ความรัก CCC CATHOLIC COMMUNITY IN CHRIST.

        ขอเริ่มการเฉลิมฉลองก้าวเดินต่อไปอย่าง “ความรักมั่นคงดำรงนิจนิรันดร์” ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป และศีลสมรส เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าทั้งปัจจุบันและอนาคตที่เป็น “ข่าวดี”ให้กับกันและกัน แต่ในเวลาเดียวกันขอให้พระกระแสเรียกผ่านทางศีลบวช เพื่อให้มีศาสนบริกรเพื่อบริการสมาชิกของพระศาสนจักรให้เจริญเติบโต ผ่านทางศีลกำลัง และอภิบาลเพื่อผู้สูงอายุด้วยศีลเจิมคนป่วย

       ขอพระเจ้าประทานพระพรให้ชุมชนเซนต์หลุยส์ เพิ่มพูนทวีด้วยความเชื่อทั้งปริมาณและคุณภาพ

       

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

Facebook วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ