Author: punjaree

18
Aug

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 วว.11:19ก;12:1-6ก,10กข 1คร.15:20-27,ลก.1:39-56 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ “ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.

17
Aug

ประกาศ : 2019-07-09

1. ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปี ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี้ มิสซาเวลา 10.00 น. โดยคุณพ่อปิแอร์ ลาบอรี่ เป็นประธาน

17
Aug

ประกาศ : 2019-08-17

1. ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ประจำปี ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี้ มิสซาเวลา 10.00 น.

17
Aug

เจ้าวัดทักทาย : สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

พี่น้องที่รัก… วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สามสำหรับการเตรียมฉลองวัด ด้วยการสมโภชแม่รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และเป็นวันรำลึกถึงพระสังฆราชมิเชลลังเยร์ เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ตามบันทึกของหอจดหมายเหตุของสังฆมณฑลกรุงเทพฯระบุว่า “…วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1957 พระสังฆราชโชแรง สร้างวัดเซนต์หลุยส์ สาทร เสร็จเรียบร้อย

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : ย้อนแย้ง

ยังมีความย้อนแย้งในชีวิตจริงอีกหลายประการที่ทำให้เรานั้นไขว้เขวไป ทำให้เสียหลักไป แต่หากว่าเรามีจิตใจที่มุ่งมั่น ยึดถือองค์พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง เราก็รู้ว่าสิ่งที่เรากระทำไปนั้นต้องทำด้วยความรัก ความเข้าใจผู้คนหรือไม่

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : เยอะนิยม

บางคนไม่เห็นค่าในสิ่งที่มี ดิ้นรนขวนขวายหาในสิ่งเกินความจำเป็น อ้างเพียงว่ามันต้องมี ถ้าเราโลภมากไป จะเอาเวลาที่ไหนมารักพระเจ้า

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : ยานแม่

เป็นพวกเราเองที่จะต้องใช้ความเชื่อความไว้วางใจของเราเป็นยานแม่ เพื่อมุ่งหาพระเจ้า เพื่อชีวิตนิรันดร์ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างล้วนมาจากพระเจ้าผู้เผยแสดงให้เรารับรู้

17
Aug

คอลัมน์ คนข้างวัด : สถานที่แตกต่าง

การสาละวนกับสิ่งภายนอก การวุ่นวายกับผู้คนมากไป เปรียบเทียบคนอื่นกับเรามากเกินไปก็ทำให้เราขาดความสุข แต่การใส่ใจกัน สนใจกันโดยมีความเอื้ออาทร โดยมีความหวังดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะนำมาซึ่งความรักอันยิ่งใหญ่