เจ้าวัดทักทาย : การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

07
Mar

การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

พี่น้องที่รัก

       พ่อได้พิมพ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19กับการร่วมพิธีกรรมที่วัดเซนต์หลุยส์และศาลาหลุยส์มารีย์ กรุงเทพฯแปะไว้ ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว เพื่อยกระดับกันก่อนแก้ไว้ดังนี้:

1.ผู้ที่มีอาการคล้ายหวัด เป็นไข้ ไอ จาม เจ็บคอฯลฯ ให้สวดภาวนาอยู่กับบ้านแทนจนกว่าหายเป็นปกติ และควรไปหาหมอ เมื่อมีอาการไม่ดีขึ้น

2.สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันผู้อื่นและเข้าใจกันด้วยดี อยู่ให้เป็นเพราะอยู่ด้วยกัน

3.กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ที่มีอาการหวัด ให้นั่งแยกที่นั่งนอกวัด

4.รับศีลมหาสนิทด้วยมือในช่วงนี้ หากอยู่บ้านรับด้วยความปรารถนา พระเจ้ารักเราเสมอ

5.ด้านนอกวัดมีการถ่ายทอดเสียงออกมาและโปรดร่วมมิสซาอย่างสำรวมมีพระสงฆ์เชิญศีลด้านสนามหญ้า

6.เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดวัดด้วยน้ำยาและเช็ดด้วยALCOHOL70 % ทุกรอบมิสซา

7.ทำความสะอาดมือก่อนเข้าวัด ด้วยเจลล้างมือ (เว้นจุ่มน้ำเสกระยะนี้) บางคนมีพกพาส่วนตัวมา

8.ในห้องน้ำสาธารณะของวัด โปรดรักษาความสะอาดก่อนและหลังเจ้าหน้าที่ของวัดทำอย่างสมำเสมอ

9.ควรแนะนำความรู้ด้วยข่าวที่สร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงข่าวเท็จทุกประเภทและควรเสนอข่าวที่ดีต่อกัน

10.ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ข่าวจากทางวัดและสังฆมณฑลอย่าติดกับข่าวไลน์มากเกินไป

        ขอขอบคุณข้อเสนอทางวิชาการจากชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยและแผนกสุขภาพอนามัยในกรรมาธิการฝ่ายสังคม(คาริตัสไทยแลนด์) ที่ช่วยทำให้เราพร้อมอยู่เสมอ

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม