เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม2019

19
May

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม2019
สัปดาห์ที่ห้าเทศกาลปัสกา

 

พี่น้องที่รัก…

วันแห่งความชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรไทยหรือมิสซังสยาม เมื่อข่าวดีของพระเจ้าได้รับการเทศนาสั่งสอนในเนื้อนาบุญของแผ่นดินสยาม นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 350 ปี ข่าวดีที่เป็นรูปธรรมคือเมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น นับแต่นี้ต่อไป

 

ชุมชนวัดเซนต์หลุยส์จะช่วยกันทำให้พระเจ้าอยู่กับเพื่อนพี่น้องของเราให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งซ้ายขวาหน้าหลัง ทั่วทุกแห่งหนที่เราจะมีเมตตากรุณาเพื่อให้พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น UBI CARITAS,IBI DEUS EST.

 

วันนี้แนวทางของการเป็นศิษย์ของพระคริสต์คือ การเจริญชีวิตอยู่ด้วยกันกับบ้านใกล้เรือนเคียง อาศัยพระวาจาทรงชีวิตทุกวันนำทาง  และแบ่งปันความรักอย่างมีเมตตากรุณา พร้อมเป็นหนึ่งเดียวกับวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมของการประทับอยู่กับพระเจ้าผู้เป็นองค์ความรัก CCC CATHOLIC COMMUNITY IN CHRIST.

 

ขอเริ่มการเฉลิมฉลองก้าวเดินต่อไปอย่าง “ความรักมั่นคงดำรงนิจนิรันดร์” ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป และศีลสมรส เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าทั้งปัจจุบันและอนาคตที่เป็น “ข่าวดี”ให้กับกันและกัน แต่ในเวลาเดียวกันขอให้พระกระแสเรียกผ่านทางศีลบวช เพื่อให้มีศาสนบริกรเพื่อบริการสมาชิกของพระศาสนจักรให้เจริญเติบโต ผ่านทางศีลกำลัง และอภิบาลเพื่อผู้สูงอายุด้วยศีลเจิมคนป่วย

 

ขอพระเจ้าประทานพระพรให้ชุมชนเซนต์หลุยส์ เพิ่มพูนทวีด้วยความเชื่อทั้งปริมาณและคุณภาพ

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม